Kyrkohistoria / Frikyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
83771..men Gud gav växten Örebromissionen 75 år140.00
26147Alexandersson Erik / Läsarefolk50.00
80454Allvarligt talat en debattbok om frikyrklighet G Ander, O Dahlén, K G Doolke, A Eeg-Eolofsson, E Ingelstam, P-O Hanson, O Engström55.00
90301Alm Helge / Svensk Metodistmission i främmande länder. En översikt60,00
25338Anderson Anders / Om Frälsningsarméns religion220.00
82474Andersson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Del II.75.00
85024Arvidson Lars / Folkbildning i rörelse. Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse65.00
90304Arvidson Theodor / Metodistkyrkan. Vad hon är vad hon lär vad hon vill40,00
09647Beijbom Anders, Gustafson Sture / Väckelser och samfund i Sverige75.00
82140Belfrage D O / Den ekumeniska rörelsen och vi frikyrkliga75.00
82070Bergsten Torsten / Frikyrkor i samverkan Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993330.00
10931Bodafors Baptistförsamling 50 år 1912-196280.00
24023Bolin Per / Annorlunda enhet75.00
15852Bredberg William / Sällskap samfund kyrka? Vad syftade Missionsförbundets fäder till?75.00
90298Cannon William R / Metodismens bidrag till den ekumeniska rörelsen40,00
33827Covenanters in Europe and America80.00
26138Danielson Hj / Stjärnorna lyser Folkliv och väckelsrörelse Berättelse fråm 1870- och 80-talets Sverige100.00
14398Danielson Hj. / Under den högstes beskärm Andra delen35.00
14399Danielson Hj. / Under den högstes beskärm tredje Delen35.00
14397Danielson Hj./ Under den högstes beskärm Del I. 35.00
84783Danielsson H J / Under den högstes beskärm Fjärde delen Skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Åren 1908-193360.00
84785Danielsson Hj / Under den högstes beskärm Skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Andra delen 1886-188460.00
84784Danielsson Hj / Under den högstes beskärm skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Tredje delen Åren 1885-190860.00
28880De fria kristna samfunden En utredning150.00
54199Debatt om Svensk frikyrka Diskusionsinlägg av Einar Genitz, Thorvlad Källstad, Ansgar Eeg-Olofsson, Simon Öberg75.00
32724Dominique Stig / Vinna ungdom för Gud Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund genom 60 år 1892-195290.00
13121Edberg Brynolf / Guds detektiver50.00
53124Eeg-Olofsson (Red) / Tänkt och timat utgiven med anledning av Fria Kristliga studentföreningens tjugofemårsjubilem 1912-1937150.00
90300Eimir R / Metodistisk kyrkosyn40,00
53162Eldebo Runar / Vart är frikyrkan på väg? Ett försök till kärleksfull positionsbestämning45.00
84929Engström Olle m fl (Red) / Positioner o perspektiv - En debattbok med anledning av FKS 50-årsjubileum75.00
70223Erikson J.M. / Metodismen i Sverige En historisk-biografisk framställning af metodistkyrkans verksamhet i vårt land Med porträtt af samtliga predikanter och vyer af de flesta kyrkor90.00
31864Eskilsson Enar / Vallersvik45.00
34068Ett sekel i Herrens tjänst 1887-1987.140.00
55791Forkman Gunnar , Svennungsson David / Den nya Religionsfrihetslagen En orientering50.00
10045Fredberg Gustaf / I skördefolkets spår Skildringar och erfarenheter av helgelseförbundets missionärer i Kina och Afrika under 50 år130.00
84813Fridén George (Red) / Svensk Baptism genom 100 år140.00
12857Friederichs Hulda / En världseröfring. Några blad ur Frälsningsarméns romantik. Med förord af general Booth.75.00
54197Frikyrkan inför framtiden60.00
54183Frikyrkosamfunden och tidsläget Föredrag vid sjätte allmänn frikyrkomötet90.00
31278Frikyrkosverige en livsstilsstudie80.00
26518Frälsningsarmén hundra år 1882-198275.00
54120Fur R / Kyrkosamfund och religiösa organisationer i Sverige Kort historik över uppkomst och utveckling55.00
54198Fur Rob / En samfundsbok till de kristnas tjänst Kort historik över de religiösa samfundens i Sverige uppkomst och utveckling90.00
80931Fur Robert / Pilgrimskyrkan75.00
82512Gustafsson Ingmar / Fred och försvar i frikyrkligt perspektiv 1900-1921.125.00
32864Haglund Oscar (Red) / Biblisk tidskrift Organ för bibliskt tro och forskning 1927 75.00
27803Haglund Oscar (Red) / Biblisk tidskrift Organ för bibliskt tro och forskning 1928 75.00
10926Haglund Oscar (Red) / Biblisk tidskrift Organ för bibliskt tro och forskning 1929 75.00
28227Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193070.00
26192Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 1931 70.00
32863Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193270.00
36465Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193370.00
00598Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 1934 70.00
12748Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193570.00
32964Helgelseförbundets missionärer Biografiskt album100.00
00626Hofgren Allan (Red) / Svenska trossamfund Historia, tro och bekännelse, organisation, gudstjänst- och fromhetsliv50.00
81327Horne C Silvestr / Den frikyrliga rörelsens hsitoria i England100.00
90141Hubertsson Hubert / Andens eld över Smålandsbygd. Pingstväckelsens uppkomst och utbredning - en översikt.110.00
81813Hydén Nils / Elden En bok om tor Några drag från Frälsningsarméns början i Sverige150.00
85521Hydén Nils / I de levandes land Roman från frälsningsarméns början155.00
30284Höglund Gösta / Blod och Eld60.00
55606Höjer Signe / Arvet från läsarna40.00
83791I skördefolkets spår Skildringar och erfarenheter av Helgelsförbundets missionärer Fjärde samlingen130.00
56522Jonasson Curt / Träänglar80.00
90335Julén Jonatan / Metodistkyrkan i Sverige. Några grunddrag av dess uppkomst och utveckling70,00
82516Jämte Anders (pseud Anders Backman) / I Lugnberga - när den nya rörelsen skulle införas Frireligiös tidsbild 175.00
53123Keijer Augustinus / Ungdomen för Kristus En minnesbok med anledning av Svenska Missionsförbundets Ungdoms tjugofemårsjubileum60.00
90287Kennedy Gerald / Kännemärken på en metodist. Tillägnad Harry Denman60,00
27908Kight Walker L / Jesus People Come Alive55.00
90086Kjäll Thorsten / De följde en fana En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige 1882 - 195795.00
60238Kjäll Thorsten / De följde en fana En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige 1882 - 195775,00
70067Kjäll Thorsten / Fackla och fanfar Gammalt och nytt ur Frälsningarméns historia60.00
54359Kjäll Thorsten / Korsets färger bära Berättelsen om Frälsningsarmén i Sverige under åren 1882-1982 3 delar240.00
84373Kjäll Torsten / Halleluja. En bok om Frälsningsarmén.90.00
82782KM och församlingarna inför 80-talet75.00
10957Kroll Wilfried / Jesus-rörelsen Om ungdom i uppbrott i USA och Europa Utgiven och kommenterad av Wilfried Kroll75.00
60068Kårbrant Sven / Hundra Torpkonferenser En jubileumsbok om Helgelseförbundets konferenser på Torp105.00
84764Lagergren David / Framgångstid med dubbla förtecken Svenska baptistsamfundet åren 1914-193280.00
18399Larsson A P / Svenska Söndagssskolans Historia165.00
90144Larsson Karl (Red) / Frälsningsarmén i Sverige Ett minnesverk utgivet i anslutning till Frälsningsarméns sextioårs jubileum150.00
27427Larsson Richard / Frikyrkoperspektiv80.00
83561Lindberg Alf / Reformation och väckelse. Kyrka och frikyrka från högmedeltid fram till 1800-talets mitt80.00
83560Lindberg Alf / Väckelse Frikyklighet Pingströrelse Väckelse och frikyrka från 1800-talets mitt till nu110.00
51544Ljung Jörgen / Organisation och strategi i Örebromissionen40.00
84763Lund E / Baptistsamfundets hednamissionärer Missionshistoriska och biografiska skildringar200.00
26112Lövgren Oscar / Ur väckelserörelsens historia II Värmländskt fromhetsliv140.00
80350Lövgren Oscar / Ur väckelserörelsens historia II Värmländskt fromhetsliv120.00
81561MacInnes Jim / Berättelsen om Jutatorpet55.00
52930MacInnes Jim / Jesusfolkets hemliga kraft45.00
82498Magnusson John / Elden som ingen kunde släcka55.00
70490Malmström Evald / 50 års fälttåg Frälsningarmén i Sverige 1882-1932100.00
12965Malmström Evald / Frälsningsamén särskilt dess verksamhet i Sverige 1932-1942125.00
82816Metodist-episkopalkyrkans Lära och kyrkoordning 1912 med tillägg110.00
85122Metodistkyrkans i Sveriges Femtioårsjubileum 1876-1926 50.00
19127Metodistkyrkans årskonferens i Oskarshamn 9-14 juni 1992 Konferenstryck 75.00
84177Minnesalbum från fribaptistsamfundets missionsarbete i SAfrika under femtio år 1892-1942200.00
85769Minnesskrift vid Helgelseförbundets fyrtioårsjubileum i juni 1927100.00
85660Missionssällskapet bibeltrogna vänners historia under tiden 1911-196175.00
84973Missiosnskolan Minnesskrift med anledning av missionsskolans 50-åriga jubileum140.00
13089Molin Lennart (Red) / Frikyrklig moral60.00
81536Myrén Viktor / De goda fotspåren Kulturskildring ur folkväckelsens historia II140.00
53107Myrén Viktor / Mästaren vid Gränsen. Kulturskildring ur folkväckelsens historia55.00
81537Myrén Viktor / Mästaren vid Gränsen. Kulturskildring ur folkväckelsens historia med inledninga av Erik Hjalmar Linder140.00
10868Nilsson Fred / Parakyrkligt Om Business och bön i Sverige65.00
34142Nordquist G.F / Läseriet i Norunga 1859-1899 Ett fyrtioårsminne25.00
31993Nyhlén Erik / Svensk frikyrka40.00
83289Och de gingo ut Jubileumsskrift om Svenska Alliansmissionens yttre missions första 50 år. 75.00
36066Olrik Ingeborg / De första vid fronten William Booth, hans medarbetare och östra Londons fattiga110.00
70230Ordrer og Regler for feltofficerer100.00
56325Otterdahl-Elmstrand Ella / Röster som tystnat men ändock tala Ett knippe livsbilder från väckelsetiden på 1850-60-talet75.00
54313Palmquist K A / Frikyrklig kamp Skildringar ur en frikyrklig skollärares erfarenheter150.00
82897Palmqvist Efraim (red) / Trosvittnet årgång 1943 Redaktör 220.00
34705Peán Charles / När Frälsningsarmén kom till Djävulsön. En skildring från straffkolonin i Franska Guyana.75.00
00985Pedersons Duane / Jesusfolket75.00
10916Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse I Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 45.00
34835Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse II Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 45.00
26699Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse III Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 45.00
18110Petri Laura / Frälsningsarmén Religionsvetenskaplig undersökning145.00
19125Plowman Edward / The Jesus movement50.00
83434Plowman Edward E / Jesusfolket -Redogörelse om kristna revolutionärer i verksamhet60,00
72022Porter J / Sammandrag af Methodismen innehållande ett utkast till dess Historia220.00
54989Porter James / Metodistkyrkans historia En sammanfattning af De märkligare tilldragelserna inom metodistkyrkan samt hennes nuvarande tillstånd i de olika verldsdelarene...220.00
70226Porter James / Metodistkyrkans historia En sammanfattning af De märkligare tilldragelserna inom metodistkyrkan samt hennes nuvarande tillstånd i de olika verldsdelarene...200.00
24542Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige Femtonde årskonferens hållen i Westervik100.00
61002Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige nittonde årskonferens hållen i Stockholm100.00
32274Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige sjuttonde årskonferens hållen i Göteborg1892100.00
40532Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige åttonde årsmöte hållen i Wisby100.00
84924På väg mot frikyrklig enhet 75.00
85016Rasmussen Helge / Fodspor - 60 år blandt frikirkefolk75.00
22722Rasmussen N O / Den karismatiska väckelsen80,00
53596Religionsfrihetslagen och därmed sammanhängande lagar, förordningar och kungörelser jämte kommentarer55.00
54214Religionsguiden Adressförteckning över trossamfund bland invandrare och minoriteter60.00
84412Rosén Aug / Svenska Missionsförbundets grundprinciper50.00
23253Sollerman Samuel / Det minnesrika trettiotalet Ett av de största decennierna i svensk 1900-talshistoria60.00
85127Stenström Gösta / Missionskyrka - efter och före 200075.00
34900Stig Svärd (Red) / Dokument från Örebro25.00
54184Strömstedt Aug / Bibeln och samfundsbildningarna (Enhet eller splittring) Ett ord till Sveriges frikyrkofolk100.00
83057Sturesson Margaretha / Om det så skulle kosta mig livet.40.00
24028Sundström Erik / Fabian Månsson och frikyrkan40.00
53543Sundström Erland / Den karismatiska vågen45.00
55684Sundström Erland / Förbundskyrkan nådegåva eller villfarelse75.00
10323Sundström Erland / Jesusrörelsen över alla gränser Upplevelser av nya kristna och förnyade kristna 50.00
84809Svenska baptistsamfundet 1887-1914 den baptistiska organisationsduallismens uppkomst250.00
60125Svenska Folkrörelser II Missionssällskap, Svenska kykans frivilliga arbete och Frikyrkosamfund275.00
86290Svensson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Del I90.00
84812Svärd Arvid, Wange Per / Det hundrade året En krönika i ord och bild om Svenska baptistsamfundets jubileumsår 1947-4855.00
26136Svärd Lydia / Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867-1911 Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik110.00
80614Swedberg Bo / Frikyrka på väg55.00
21934Thörnberb E H / Frälsningsarmén En engelsk skapelse inom svenskt samhällsliv En studie80.00
24009Thörne Rosa / En separatist-familj Skildring från 1870-talet100.00
26144Thörne Rosa / Villoandarna Några pennteckningar från 1860- och 1870-talet75.00
82898Trosvittnet årgång 1942 Redaktör Efraim Palmqvist220.00
52645Tägt Nils / Arvet från Ekman45.00
32958Våra evangelister ett porträttgalleri125.00
84855Walan Bror / Året 1878 Waldenströmsföreläsningar 197790.00
31713Werner N / På hedningarnes väg Bilder från Svenska missionsförbundets missionsfält125.00
81336Westin Gunnar / Den Kristna friförsamlingen i Norden Frikyrklighetens uppkomst och utveckling90.00
84765Westin Gunnar / I den svenska frikyrklighetens genombrottstid. Svensk baptism till 1880 talets slut. Kyrkohistoriska uppsatser130.00
54115Westin Gunnar / Trossamfund i Sverige.50.00
54654Westin Gunnar / Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld. C O Rosenius brev till F G Hedberg75.00
81332Westin Gunnar / Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld. III Brev från och till den svenska baptisemnes banbytare 1850-1855 Första delen100.00
56471Widéll Evald / Väckelse och frikyrkoliv i Nårungabygden 140.00
55299Wikfeldt Sigfrid / Frälsningsarmén i världsmissionen. 1. Den internationella insatsen.90.00
70526Wikfeldt Sigfrid / Frälsningsarmén i världsmissionen. 2. Den svenska insatsen.100.00
17684Wiklund Henry / Predikant pastor präst : EFS samfundsproblematik 1940-197265.00
83419Wikström Stig (Red) / I kärlekens tjänst på Kristi bud SAM:s yttre missions 75 års skrift75.00
29805Wärendhall / Fiskaren på Björkenäs Bilder och skildringar från det religiösa genombrottets dagar i mitten av 18:de århundradet100,00
11597Zettergren Manne, Sandmark Em. / Benådade bygder. Minnesskrift med anledning av Jönköpings Ansgariiförenings 50-åriga tillvaro 1902-1952.50.00
83521Åberg Georg / Förändringens vindar50.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |