Kyrkohistoria / Kyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
15987Abélard / Lutherska kyrkans kamp i Östersjöprovinserna mot den ortodoxa rysk-grekiska statskyrkan En skildring af den därsstädes rådande religiös-politiska konflikten35.00
85288Alcock D. / Vid Eufrats stränder Ett blad ur Armeniernas lidandeshistoria45.00
28691Arvidsson Bengt / Bildstrid Bildbruk Bildlära En idéhistorisk undersökning av bildfråqan inom den begynnande lutherska traditionen under 1500-tal200.00
55387Baudert Samuel / Herrnhut Brödraförsamlingens mission genom 200 år75.00
83234Beckham William A / Den andra reformationen Kyrkans form för 2000-talet95.00
55258Berry Grinton W / Foxe's Book of Martyrs85.00
22544Boethius C G, Erland Sundström, Gerd Örtegren / Det hände i Uppsala En berättelse om den ekumeniska rörelsen och Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala 196830.00
70599Bredvei P. A. / Martyrkirken som overlevde100.00
33207Casher C J / Troshjältar Hviklka icke böra glömmas100.00
80613Clowney Paul & Tessa / Kyrkorna berättar. Att förstå stilarna. Idéer och målsättningar. Kyrkan i bruk45.00
02424Collste Göran, Lindberg Erik / Alternativ kyrkohistoria Några skisser35.00
29705Cornelius C A / Berättelser ur Eusebii Kyrkohistoria, Krummacher Fr W / Den kommande Kristus advent och Julbok, Keijser E J / I Kyrkliga frågor, Thulin J / Husbesök i själavårdens tjänst115.00
12140Cöster Henry / Kyrkans historia och historiens kyrka100.00
70461Deissmann E. A., Siegmund-Schultze F., Schairer R., Rittelmeyer F. / Tysklands evangeliska kristenhet och kyrkans enhet 85.00
53475Dowley Tim (Red) / Illustrerad handbok i kyrkans historia. De kristna.150.00
28807Edsman Carl-Martin / Människan och det heliga Religionshistoriska småskisser 80.00
29779Ekman E J / Illustrerad missions-historia öfver hela verlden Andra delen100.00
51319En dogmhistorisk översikt160.00
82190Entz Gustav / Lutherdomens martyrhistoria i Österrike50.00
00685Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae Libri X recognavit Albertus Schwegler400.00
60277Eusebios Kyrkohistoria200.00
84181Fliedner Henri / Evangeliets triumfer eller berättelsen om den evangeliska kyrkans lidande, strider och segrar i Frankrike100.00
83268Fliedner Henri / Evangeliets triumfer eller berättelsen om den evangeliska kyrkans lidanden, strider och segrar i Frankrike75.00
70474Från skilda tider Studier tillägnade Hjalmar Holmquist100.00
23556Fur Robert / Pilgrims-kyrkan110.00
23996Fur Robert / Pilgrims-kyrkan150.00
28163Gellerstam Göran, Görman Ulf / Textsamling till kristendomens historia med allmän idéhistoria30.00
01839Gierow A, Henrikz H H, Malmberg S / Kyrkohistoriska urkunder och skildringar läsebok för folkskolan40.00
81064Guerike H E F / Handbok i Kyrko-historien 75.00
14587Gustafsson Berndt / The Five Dissenting Brethren A Study on the Dutch Background of their Independentism125.00
33390Gustafsson Berndt / Världskristenheten idag. Försök till religionsgeografisk översikt 65.00
84868Göransson Sven / Kyrkohistorieskrivningens gränser45.00
31544Göransson Sven / Kyrkohistorisk orientering55.00
80944Hagenbach K R / Den kristna kyrkans historia. I De sex fösta århundrandena Från äldsta tider till nittonde århundradet I60.00
80942Hagenbach Karl Rudolph / Kyrkohistoria del II Medeltiden Den kristna kyrkans historia från äldsta tider till nittonde århundradet.75.00
80943Hagenbach Karl Rudolph / Kyrkohistoria del IV Den evangeliska protestantismen i sextonde århundrandet till midten af den sjuttonde75.00
09826Hauck Albert / Reformationen och dess inflytande på livet60.00
71797Haussig H.W / Kulturgeschichte von Byzanz95.00
84237Henschen W / Kosta hvad det vill: Bilder från holländska reformationen150.00
82340Herman Stewart W / Kyrkorna i dagens Europa Fakta och reflexioner av en amerikansk kyrkoledare 100.00
84971Holmquist Hjalmar / Gamla kyrkans historia Till sjunde århundradets början110.00
81711Holmquist Hjalmar / Luther, Loyola, Calvin i deras reformatoriska genesis70.00
82000Holmquist Hjalmar / Tvång, tolerans, samverkan. Tre huvudperioder i kristendomens historia.100.00
24287Holmquist Hjalmar / Ur kristendomens historia mellan världskrigen 1814-1914 Sju föreläsningar i utvidgad form125.00
27624Holt Emely Sarah / EN MARTYR En berättelse från förföljelsen mot lollarderna75.00
40230Holt Emely Sarah / EN MARTYR En berättelse från förföljelsen mot lollarderna75.00
81317Hooper Thomas / The Story of Englsh Congregationalism60.00
85284Hydén Nils / För sin tros skull ( Berättelse från Huginotternas tid)50.00
85593Hök Gösta / Kyrkohistoria del I55.00
85592Hök Gösta / Kyrkohistoria del II55.00
54191Johansson Harry (Red) / Kyrkorna och tidens kaos Aktstycken från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Amsterdam år 1948 75.00
29947Johansson Harry (Red) / Kyrkorna och tidens kaos Aktstycken från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Amsterdam år 1948 100,00
23125Johansson Joh / Hjältefolket i de Cottiska alperna. Några drag ur de Italienska Valdensernas historia och några minnen från ett besök i Valdenserdalarna sommaren 1927100,00
53698Johansson Joh / Nio tavlor ur Skotska kyrkans historia Levnadsteckningar av skotska troshjältr jämte några minnen från resor i Skottland100.00
70638Johansson Joh. / Hjältefolket i de Cottiska alperna Några drag ur de italienska valdensernas historia och några minnen från ett besök i valdenserdalarna sommaren 192760.00
80625Johansson Joh. / Österrikes Martyrkyrka60.00
83981Johnson Evans E / A Primer of Free Church History75.00
17007Junker Eva-Gun / Sex kyrkohistoriska gestalter45.00
54540Kahnis Karl Fredr Aug / Tyska Protestantismens inre utvecklingsgång sedan midten af förra århundradet100,00
55982Karlström Nils (Red) / Oxford och Edinburgh. Aktstycken från världskyrkokonferenserna i Oxford och Edinburgh år 1937100.00
53932Keijser Gust. Jac. / Grunddragen af kristendomens historia 85.00
83027Koch Hal / Från apostlatid till rymdålder55.00
52157Kyrkornas Världsråd. Flera Författare / Uppsala 1968 Kyrkornas Världsråds Fjärde Generalsamling Se, jag gör allting nytt40.00
30515Lindén Ingemar / Biblicism Apokalyptik Utopi Adventismens historiska utveckling i USA samt dess svenska utveckling till o. 1939220.00
28445Linderholm E / Teologi och pietism Studier till den protestantiska teologins ställning till pietism75.00
13709Lindroth Hjalmar / Hur de kristna dogmerna blev till60.00
55565Lindroth Hjalmar / Hur de kristna dogmerna blev till50.00
32459Maarten Johan / Byn på berget ett blad ur Bekännelsekyrkans historia Efter en muntlig berättelse av Peter Holzschuh70.00
70587Mallmin M. / Herrnhutfamiljen och En räddare i nöden10.00
85632Malmeström Elis / Världslutherdomen finner sin form. Lutherska enhetssträvanden och hjälpinsatser under hundra år 1868-196755.00
54188Martling Carl Henrik / Europeisk kyrkogeografi. En orientering. 50.00
22182Montgomery Ingun (Red) / Kyrkohistorisk årsskrift 1985150.00
28567Månsson Nicolaus / Calvin och gudstjänsten En hisotrisk översikt och en skiss av Calvins syn på församlingens gemensamma andakt90.00
28480Neander Herman / Orientens kyrkor och den ekumeniska tanken55.00
53638Nilsson Astrid E / Ökenkyrkan75.00
24991Nilsson Kjell Ove (Red) / Evian - före och efter110.00
81001Norregaard Jens / Stat och kyrka i Europa Under tiden mellan världskrigen50.00
29687Nylund Bo / Centralamerika Mellan igår och i morgon40.00
27954Ortodox Årsbok 1976 jämte Ortodox kristen kalender40.00
21147Persson Per Erik / Sacra doctrina En studie till förhållandet mellan Ratio och Revelatio i Thomas av Aquino teologi165.00
40479Persson Per-Erik / Kyrkorna i världen. Ekumenik idag50.00
70542Reaman G. Elmore / The trail of the Huguenots in Europe, the United States, South Africa and Canada200.00
32880Reformationens välsignelser artiklar av U L Ullman, O Bergqvist, Hj Danell m fl75.00
81314Rosenqvist C O (Red) / Svenskt kyrkoliv i Finland 1946 Årsbok för de svenska församlingarna XXIV årg 40.00
09396Sandholm Åke / Kyrkan och hospitaljonen En undersökning rörande omsorgen om de sjuka och fattiga i välfärdsantalterna i Finland140.00
81014Schoecks Joh Math / Joh Math Schoecks utkast til Christna Religionens och församlingens historia översättninga med anmärkningar och fortsättning til 1791 års slut af Samuel Ödmann400.00
23317Seeberg R. / Die Kirche Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert125.00
81301Seraphim Metropolit / Die Ostkirche75.00
29428Silke Louise C / Ståndaktig och trogen En berättelse om hugenotterna i Frankrike100.00
36143Spridda drag ur några bibelöfversättares lif och deras öfversättningsarbeten under reformationstiden (Avtryck ur Skånes Missionsblad)150.00
23634Stanley Arthur Penrhyn / Lectures of the History of the Eastern Church with an Introduction on the Study of Eccesiastical History with plans100.00
27609Stanley Vernon / The Catholic religion A manual of instructions for the members of the Anglican Church140.00
70068Sundstedt Arthur / De landsflyktiga vävarna40.00
81323Sv Pastorers Riksförbund / Stat och kyrka i skilda länder del 1 Finland Sverige Wales Skottland75.00
28907Så älsakde Gud världen Dokument från Fria Kristna Riksmötet i Jönköping 1976 100.00
21619Temple Crona / Det ärofulla återtåget En episod ur Valdensarnas hsitoria med illsutrationer60.00
83992Tergel Alf / Från Jesus till moder Teresa85.00
83335Tergel Alf / Kyrkan och industrialismen.60.00
60322Tergel Alf / Kyrkan och tredje världen100,00
80890Tergel Algot / Tro och religion i historia och samhälle125.00
13348Theodorou Evangelos D / Ur den grekiska kyrkans historia35.00
34901Thunberg Anne-Marie och Lars (red) / Dokument från Uppsala 6855.00
26037Thunberg Lars (Red) / Förändring och förnyelse inför kyrkornas möte i Uppsala 196865.00
21834Thunberg Lars, Persson Per Erik / Evangelium och kyrka. Kring samtalen mellan lutheraner och romerska katoliker. Konfessioner i dialog 2.45.00
33838Tierney Brian / Religion law and the growth of constitutional thought 1150-1650125.00
82182Ulmén B / Mara En berättelse från tiden för Waldenser-förföljelserna160.00
51800Ulmén B / Mara En berättelse från tiden för Waldenser-förföljelserna200.00
80885Vallberg V / Kristendomens forntid - Nutid Framtid40
20998Wahlström, Lydia / Katolskt och protestantiskt i medeltid och nutid55.00
22908Wahsltröm Lydia / Katolsk och protestantiskt i medeltid och nutid85.00
83835Warneck G / De protestantiska missionernas historia från reformationen till nuvarande tid. Ett bidrag till den nyare tidens kyrkohistoria. Andra svenska upplagan jämte Sverige och hednamissionen under90.00
27899Wegener Günther S / Kyrkan lever Den kristna församlingen genom två årtusenden65.00
84752Westin Gunnar / Kampen om religionsfriheten45.00
55712Westin Gunnar / Lutheraner Anglikaner Reformerta.50.00
81541Westin Gunnar / Lutheraner Anglikaner Reformerta.55.00
23993Wikström Iris / Fundamentakonsensus dialogen mellan romersk-katoliker och lutheraner ? Deutsche zusammenfassung150.00
52699Winter Ralph D, Hawthorne Steven C (Edit) / Perspectives on the Worl Christian Movement A Reader Revised Edition150.00
84556Work Book for the Assembly Committees Prepared for the Fourth Assambly of the World Council of Churches Uppsala 6875.00
84566Work Book Nairobi 75 for the Fifth Assmebly of the World Council of Churches75.00
84565Work Book Vancouver 8375.00
84559World Council of Churches / iWho´s Who Uppsala 196835.00
82210Zahrnt Heinz / Saken gjelder Gud Protestantisk teologi i det 20. århundre80.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |