Kyrkohistoria / Kyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
15987Abélard / Lutherska kyrkans kamp i Östersjöprovinserna mot den ortodoxa rysk-grekiska statskyrkan En skildring af den därsstädes rådande religiös-politiska konflikten35.00
72033Andrae Tor / Det religiösa anlaget Och andra religionshistoriska essayer60.00
55181Arnold Eberhard and Emmy / Seeking for the Kingdom of God Origins of the Bruderhof Communities Selected and Edited from Earlier Sources and Memories145.00
55387Baudert Samuel / Herrnhut Brödraförsamlingens mission genom 200 år75.00
83234Beckham William A / Den andra reformationen Kyrkans form för 2000-talet95.00
72827Bergstrand P.W / Chronologisk handbok i Christna kyrkans historia i samband med allmänna historien, till medlet av innevarande århundrande (1868)175.00
55258Berry Grinton W / Foxe's Book of Martyrs85.00
71700Beskow Per, Hellström J-A, Nilsson N-H / Den kristna kyrkan Från apostlarna till renässansen70.00
15416 Bexell Göran, Glebe-Möller Jens, Per Erik Persson, Martin Schwartz Lausten / Tradition ifrågasatt Fyra svensk-danska föreläsningar Serien Religio 24 Lund40.00
60163Beyerhaus Peter, Carl F. Hallencreutz m.fl / The church crossing frontiers Essays on the nature of mission In honour of Bengt Sundkler100.00
57546Bohlin Torsten / Den kristna gudsrikestanken under 1800-talet och i nutiden145,00
70599Bredvei P. A. / Martyrkirken som overlevde100.00
14129Budskapet från Lausanne. 8 Huvudföredrag vid världskongressen om evangelisation i Lausanne 1974 och deklarationen vid denna60.00
414550Butterfield Herbert / Kristendom och historia70.00
33207Casher C J / Troshjältar Hviklka icke böra glömmas100.00
81095Chirgwin A M / Det avgörande årtiondet för den kristna kyrkan85.00
02424Collste Göran, Lindberg Erik / Alternativ kyrkohistoria Några skisser35.00
29705Cornelius C A / Berättelser ur Eusebii Kyrkohistoria, Krummacher Fr W / Den kommande Kristus advent och Julbok, Keijser E J / I Kyrkliga frågor, Thulin J / Husbesök i själavårdens tjänst115.00
414587Cremer Hermann / Tron, Skriften och den heliga historien Tre föredrag50.00
12140Cöster Henry / Kyrkans historia och historiens kyrka100.00
70461Deissmann E. A., Siegmund-Schultze F., Schairer R., Rittelmeyer F. / Tysklands evangeliska kristenhet och kyrkans enhet 85.00
53475Dowley Tim (Red) / Illustrerad handbok i kyrkans historia. De kristna.150.00
80346Dowley Tim / Kristendomens rötter55.00
72865Edersheim Alfred / Den Heliga Historien Del 1.II.III 80.00
28807Edsman Carl-Martin / Människan och det heliga Religionshistoriska småskisser 80.00
29779Ekman E J / Illustrerad missions-historia öfver hela verlden Andra delen100.00
51319En dogmhistorisk översikt160.00
82190Entz Gustav / Lutherdomens martyrhistoria i Österrike50.00
00685Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae Libri X recognavit Albertus Schwegler400.00
60277Eusebios Kyrkohistoria200.00
91208Fabricius A. / Illustrerad Kyrkohistoria för folket115.00
BOD238Farelly Robert / Stormfyllda tider30.00
12767Ferm Olle, Tegner Göran (Red) / Tanke och tro Aspekter på medeltidens tankevärld och fromhetsliv90.00
84181Fliedner Henri / Evangeliets triumfer eller berättelsen om den evangeliska kyrkans lidande, strider och segrar i Frankrike100.00
83268Fliedner Henri / Evangeliets triumfer eller berättelsen om den evangeliska kyrkans lidanden, strider och segrar i Frankrike75.00
72556Foster Richard / Strömmar av levande vatten Sex andliga traditioner att ösa ur140.00
70474Från skilda tider Studier tillägnade Hjalmar Holmquist 28/4 193895.00
14145Frälsning idag Budskap från Bangkok 7335.00
20416Fur Robert / Missionens segertåg Kortfattad missionshistoria för ungdom25.00
20417Fur Robert / Missionens segertåg Kortfattad missionshistoria för ungdom25.00
23556Fur Robert / Pilgrims-kyrkan110.00
23996Fur Robert / Pilgrims-kyrkan150.00
20407Fur Robert / Trogna den himmelska synen Berättelsen om martyrer100.00
72639G 72 ... och sedan? Kristna Riksmötet i Göteborg 197250.00
56190Garber Ora W. / The church of the brethren30.00
57563Gascoigne Bamber / The Christians70
28163Gellerstam Göran, Görman Ulf / Textsamling till kristendomens historia med allmän idéhistoria30.00
01839Gierow A, Henrikz H H, Malmberg S / Kyrkohistoriska urkunder och skildringar läsebok för folkskolan40.00
81064Guerike H E F / Handbok i Kyrko-historien 75.00
34509Gustafsson Berndt / 1200-talskyrka i 1900-talssamhälle35.00
14587Gustafsson Berndt / The Five Dissenting Brethren A Study on the Dutch Background of their Independentism125.00
33390Gustafsson Berndt / Världskristenheten idag. Försök till religionsgeografisk översikt 65.00
84868Göransson Sven / Kyrkohistorieskrivningens gränser45.00
31544Göransson Sven / Kyrkohistorisk orientering55.00
11007Hagberg Knut (Red) / Den kristna tanken. Från kyrkofäderna till T. S. Eliot. En antologi65.00
71854Hagberg Markus / Kyrkans Historia En resa genom tjugo sekler40.00
80944Hagenbach K R / Den kristna kyrkans historia. I De sex fösta århundrandena Från äldsta tider till nittonde århundradet I60.00
80942Hagenbach Karl Rudolph / Kyrkohistoria del II Medeltiden Den kristna kyrkans historia från äldsta tider till nittonde århundradet.75.00
80943Hagenbach Karl Rudolph / Kyrkohistoria del IV Den evangeliska protestantismen i sextonde århundrandet till midten af den sjuttonde75.00
10737Hallencreutz Carl Fredrik / Missionsvetenskapliga perspektiv75.00
91211Hammerich Frederik / Den Kristna kyrkans historia del 1 och 2.95.00
91212Hammerich Frederik / Den Kristna kyrkans historia del 395.00
09826Hauck Albert / Reformationen och dess inflytande på livet60.00
71797Haussig H.W / Kulturgeschichte von Byzanz95.00
84237Henschen W / Kosta hvad det vill: Bilder från holländska reformationen150.00
82340Herman Stewart W / Kyrkorna i dagens Europa Fakta och reflexioner av en amerikansk kyrkoledare 100.00
82400 Hill jonathan / Kristendomens spår110.00
81711Holmquist Hjalmar / Luther, Loyola, Calvin i deras reformatoriska genesis70.00
82000Holmquist Hjalmar / Tvång, tolerans, samverkan. Tre huvudperioder i kristendomens historia.100.00
24287Holmquist Hjalmar / Ur kristendomens historia mellan världskrigen 1814-1914 Sju föreläsningar i utvidgad form55.00
27624Holt Emely Sarah / EN MARTYR En berättelse från förföljelsen mot lollarderna75.00
40230Holt Emely Sarah / EN MARTYR En berättelse från förföljelsen mot lollarderna75.00
81317Hooper Thomas / The Story of Englsh Congregationalism60.00
85284Hydén Nils / För sin tros skull ( Berättelse från Huginotternas tid)50.00
85593Hök Gösta / Kyrkohistoria del I55.00
85592Hök Gösta / Kyrkohistoria del II55.00
84930Jesus Kristus Världens Ljus Kyrkornas Världsråds tredje Generalförsamling New Dehli 196145.00
54191Johansson Harry (Red) / Kyrkorna och tidens kaos Aktstycken från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Amsterdam år 1948 75.00
29947Johansson Harry (Red) / Kyrkorna och tidens kaos Aktstycken från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Amsterdam år 1948 100,00
23125Johansson Joh / Hjältefolket i de Cottiska alperna. Några drag ur de Italienska Valdensernas historia och några minnen från ett besök i Valdenserdalarna sommaren 192795.00
80625Johansson Joh. / Österrikes Martyrkyrka60.00
17007Junker Eva-Gun / Sex kyrkohistoriska gestalter55.00
57586Kahnis Dr: Karl Fr. Aug. / kyrkans utveckling framställd i lifsbilder95.00
54540Kahnis Karl Fredr Aug / Tyska Protestantismens inre utvecklingsgång sedan midten af förra århundradet100,00
53932Keijser Gust. Jac. / Grunddragen af kristendomens historia 85.00
83011Koch Hal / Från apostlatid till rymdålder Kyrkans historia i korta drag25.00
72830Kurtz Johann Heinrich / Lärobok uti Den Heliga historien En wägwisare att uppfatta den gudomliga frälsningsplanen, enligt dess historiska utveckling120.00
82801Kurtz Johann Heinrich / Lärobok uti Den Heliga historien En wägwisare att uppfatta den gudomliga frälsningsplanen, enligt dess historiska utweckling120.00
81331Kyrkornas Världsråd / Teologi och evangelisation (1965)65.00
52157Kyrkornas Världsråd. Flera Författare / Uppsala 1968 Kyrkornas Världsråds Fjärde Generalsamling Se, jag gör allting nytt40.00
41421Latourette K.S / Det kristna perspektivet35.00
14696Lausannedeklarationen Låt hela jorden höra Hans röst25.00
85900Lenhammar (Red) / Kyrkohistorisk årsskrift 198695.00
86071Lenhammar Harry (Red) / Kyrkohistorisk årsskrift 199195.00
13709Lindroth Hjalmar / Hur de kristna dogmerna blev till60.00
55565Lindroth Hjalmar / Hur de kristna dogmerna blev till50.00
72382Lundahl J E / Världsmissionen - Kortfattad översikt av missionens utveckling och nutidsläge60.00
84538Lundahl J E / Världsmissionen kortfattad översikt av missionens utveckling och nutidsläge60.00
414512Lunds Teologiska Sällskap / Reformationens gåfva och kraf80.00
72843Lövgren Nils / Kyrkohistoria till skolornas tjänst med en serie Biografier av Aug. Edman65.00
72825Lövgren Nils / Kyrkohistoria till skolornas tjänst med en serie Biografier av Aug. Edman65.00
20214Maarten Johan / Byn på berget Ett blad ur bekännelsekyrkans historia40.00
70587Mallmin M. / Herrnhutfamiljen och En räddare i nöden10.00
85632Malmeström Elis / Världslutherdomen finner sin form. Lutherska enhetssträvanden och hjälpinsatser under hundra år 1868-196755.00
54188Martling Carl Henrik / Europeisk kyrkogeografi. En orientering. 50.00
20405Montgomery Ingun (Red) / Kyrkohistorisk Årsskrift 198395.00
20390Montgomery Ingun (Red) / Kyrkohistorisk Årsskrift 198495.00
22182Montgomery Ingun (Red) / Kyrkohistorisk årsskrift 1985150.00
72647Mott John R. / Det avgörande ögonblicket i den kristna missionens historia40.00
71929Mursell Gordon / Kristen spiritualitet Från ökenfäder till cyberkyrka125.00
28567Månsson Nicolaus / Calvin och gudstjänsten En hisotrisk översikt och en skiss av Calvins syn på församlingens gemensamma andakt90.00
28480Neander Herman / Orientens kyrkor och den ekumeniska tanken55.00
414568Nielsen Fredrik / Kyrkohistoria från apostlarnes dagar till slutet af 19:e århundradet Första delen Den gamla kyrkan och medeltiden125.00
53638Nilsson Astrid E / Ökenkyrkan40.00
24991Nilsson Kjell Ove (Red) / Evian - före och efter110.00
81001Norregaard Jens / Stat och kyrka i Europa Under tiden mellan världskrigen50.00
29687Nylund Bo / Centralamerika Mellan igår och i morgon40.00
27954Ortodox Årsbok 1976 jämte Ortodox kristen kalender40.00
56170Persson Per Erik (Red) / Allting nytt? En bok om Uppsala 68.65.00
40479Persson Per Erik / Kyrkorna i världen Ekumenik idag55.00
21147Persson Per Erik / Sacra doctrina En studie till förhållandet mellan Ratio och Revelatio i Thomas av Aquino teologi165.00
20114Ramalho Jether Pereira (Editor) / Sign of hope and justice60.00
70542Reaman G. Elmore / The trail of the Huguenots in Europe, the United States, South Africa and Canada200.00
32880Reformationens välsignelser artiklar av U L Ullman, O Bergqvist, Hj Danell m fl75.00
575893Renöfelt Lennart (Red) / En utmaning för kyrkan Kairos-dokumentet och Evangelikalt vittnesbörd40.00
81314Rosenqvist C O (Red) / Svenskt kyrkoliv i Finland 1946 Årsbok för de svenska församlingarna XXIV årg 40.00
15188Sandegren Paul / Ekumeniska mötet i Stockholm Om dess uppkomst, idesammanhang och innehåll (1925)95.00
09396Sandholm Åke / Kyrkan och hospitaljonen En undersökning rörande omsorgen om de sjuka och fattiga i välfärdsantalterna i Finland140.00
81014Schoecks Joh Math / Joh Math Schoecks utkast til Christna Religionens och församlingens historia översättninga med anmärkningar och fortsättning til 1791 års slut af Samuel Ödmann400.00
23317Seeberg R. / Die Kirche Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert125.00
81301Seraphim Metropolit / Die Ostkirche75.00
29428Silke Louise C / Ståndaktig och trogen En berättelse om hugenotterna i Frankrike100.00
57582Skarstedt CV.W / Christelig kyrkohistoria65.00
F-0580Snyder C. Arnold / Ett frö av Anabaptism En studie i den historiska anabaptismens lära och liv45.00
36143Spridda drag ur några bibelöfversättares lif och deras öfversättningsarbeten under reformationstiden (Avtryck ur Skånes Missionsblad)150.00
23634Stanley Arthur Penrhyn / Lectures of the History of the Eastern Church with an Introduction on the Study of Eccesiastical History with plans100.00
72649Staten och Trossamfunden - Sammanfattningarna av förslagen från de statliga utredningarna SOU 1197:5540.00
72920Strömberg Th. / Den heliga striden Berättelser Troshjältar och sanningsvittnen inom den kristna kyrkan i äldre och nyare tider150.00
575291Sundstedt Arthur / De landsflyktiga vävarna35.00
414598Sundstedt Arthur / Främlingarna De landsflyktiga vävarnas äventyr vid invandringen i England35.00
14161 Sundstedt Arthur / Främlingarna De landsflyktiga vävarnas äventyr vid invandringen i England40.00
575282Sundstedt Arthur / Vävarna i katedralen50.00
575290Sundstedt Arthur /Svärmarna60.00
81323Sv Pastorers Riksförbund / Stat och kyrka i skilda länder del 1 Finland Sverige Wales Skottland75.00
18515Temple Crona / Det ärofulla återtåget En episod ur Valdensernas historia. Med illustrationer95.00
83335Tergel Alf / Kyrkan och industrialismen65.00
60322Tergel Alf / Kyrkan och tredje världen100,00
80890Tergel Algot / Tro och religion i historia och samhälle125.00
52837Theodorou Evangelos / Ur den Grekiska kyrkans historia30.00
26037Thunberg Lars (Red) / Förändring och förnyelse inför kyrkornas möte i Uppsala 196865.00
21834Thunberg Lars, Persson Per Erik / Evangelium och kyrka. Kring samtalen mellan lutheraner och romerska katoliker. Konfessioner i dialog 2.45.00
33838Tierney Brian / Religion law and the growth of constitutional thought 1150-1650125.00
12586Till hela världen - På Kristi sätt25.00
49199Torm Frederik / Tyska kyrkokampen under kriget100.00
82182Ulmén B / Mara En berättelse från tiden för Waldenser-förföljelserna160.00
51800Ulmén B / Mara En berättelse från tiden för Waldenser-förföljelserna200.00
80885Vallberg V / Kristendomens forntid - Nutid Framtid40.00
22908Wahsltröm Lydia / Katolsk och protestantiskt i medeltid och nutid85.00
83835Warneck G / De protestantiska missionernas historia från reformationen till nuvarande tid. Ett bidrag till den nyare tidens kyrkohistoria. Andra svenska upplagan jämte Sverige och hednamissionen under90.00
72646Warneck G. / De Protestantiska missionernas historia Från Reformationen till nuvarande tid100.00
27899Wegener Günther S / Kyrkan lever Den kristna församlingen genom två årtusenden65.00
84752Westin Gunnar / Kampen om religionsfriheten45.00
81541Westin Gunnar / Lutheraner Anglikaner Reformerta.60.00
72202Wifstrand Albert / Klassiskt och bibliskt35.00
52699Winter Ralph D, Hawthorne Steven C (Edit) / Perspectives on the Worl Christian Movement A Reader Revised Edition150.00
84556Work Book for the Assembly Committees Prepared for the Fourth Assambly of the World Council of Churches Uppsala 6875.00
84566Work Book Nairobi 75 for the Fifth Assmebly of the World Council of Churches75.00
84565Work Book Vancouver 8375.00
84559World Council of Churches / iWho´s Who Uppsala 196835.00
82210Zahrnt Heinz / Saken gjelder Gud Protestantisk teologi i det 20. århundre90.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |