Kyrkohistoria / Nordisk Kyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
14312 Ski Martin / Norges fem krigsår Upplevda av pingstvänner och pingstförsamlingar35.00
83359Aarflot Andreas (Red) / Kirke og stat i de Nordiske land100.00
13005Amundsen Arne Bugge / Folkelig og kirkelig tradisjon Dåpförståelser i Norge saerlig på 1800-talet140.00
40655Andersen Erik (red) / Nordens Domkirker50,00
20315Anthoni Eric / Jacob Tengström och Stiftsstyrelsen i Åbo Stift 1808-1932 I200.00
84522Banning Knud / Degnerkristne140.00
40134Bergroth Elis / Den Finska kyrkans historia i dess grunddrag150.00
52596Bergsten L.-E. / Kriget väcker Finland30.00
10921Björkstrand Gustav (Red) / Kyrkligt liv i Finland 75.00
83164Borschenius Poul / Danska kyrkan i storm50.00
14577Breivik Nils Olav / Religion og historie Til forståelse av Mircea Eliades religionsforskning125.00
80628Christie H. C (Red) / Guds ord bär icke bojor en samling predikningar och tal hållna i den norska kyrkan under krigstiden 1940-194565.00
19736Christie H C / Den norske kirke i kamp165.00
15635Christie H C / Den norske kirke i kamp185.00
10792Dahle L Sverdrup Edv / Hauge och Haugianismen40.00
52335Den Danske Diakonissestiftelse / Aarbog 1936-193745.00
86020Dybvik Haarek, Dahl Kjell-Petter / Festskrift til Narviks kirkes 50-års jubileum 16. des 197535.00
23404Ekholm Håkan Dubrovin Sergei (Red) / Helsingfors Svenska Metodistförsamling 100 år65.00
19981Finland, din räddning är i Min Sons blod. Profetiskt budskap från Uleåborg60,00
14823Finska kyrkans inre missionssällskap / Swensk Psalmbok för de ewangeliskt-Lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland140.00
14535Hallesby O / Då kungen kom Två tal i samband med Norges befrielse55.00
27813Hansen Gerhard / Vækkelsesbevægelsernes møde med færingernes enhedskultur. En analyse ca. 1850-1918.115.00
33104Heiskanen Jorma / Som fältpräst vid Kollaa130.00
11131Helgason Jón / Islands kyrka och dess ställning i kristenheten65.00
11000Hernroth Uno / Studier rörande prästtillsättningen i Sverige och Danmark efter reformationen135.00
30432Holm Herbert / Kyrkolivet på Island 65.00
82093Huntuvuori Hilda / För vite Krist Historisk roman90.00
82524Jonzon Bengt / Studier i Paavo Ruotsalainens fromhet med särskild hänsyn till frälsningsvissheten155.00
83944K.G / Kyrkliga lifsrörelser i Danmark Intryck iakttagelser från en resa i Danmark af K.G30.00
14697Katekes Den kristna läran för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland40.00
84049Koch Hal / Danmarks kyrka genom tiderna70.00
98007Kornerup Björn / Biskop Hans Poulsen Resen II85.00
30337Kornerup Björn / Biskop Hans Poulsen Resen Studier over kirke- og skolehistorie i det 16. og 17. Aarhundrede I (1561-1615) 175.00
23992Kristjansson Gunnar / Churches of Iceland Religious art and architecture85.00
13090Krook Tor / Väckelserörelserna i Österbottens svenska Församlingar under 1800-talet Del 1 Förutsättningar140.00
81993Kyrkohandbokskommittén / Kyrkohandbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland90.00
28440Köbenhavns kirkesag 1890-1915125.00
28039Lausten Martin Schwarz / Religion og politik. Studier i Christian IIIs forhold til det tyske rige i tiden 1544-1559140.00
14952Lenhammar Harry / Genom tusen år - Huvudlinjer i Nordens kyrkohistoria30.00
31352Lillas Bengt / En kämpe utan vapen 35.00
22694Lindahl Gösta / Änglavakt En berätttelse om baltiska flyktingöden55.00
30221Lindahl P.W / Källflöden (Fria Missionsförbundet Finland)150.00
14779Lindhardt P.G / Vaekkelser og kirkelige retninger i Danmark185.00
90481Lindström Helmer / Religion och politik Studier i finländsk politisk idévärld och politisk miljö vid 1900-talets början140.00
20199Lövlie Birger / Kirke, Stat og folk i en etterkrigstid95.00
17732Madsen Poul / Höjt i det himmelske45.00
85135Mäenpää Toivo / Kristendom och kultur enligt Antti J. Pietilä, Eino Sormunen och Yrjö J.E. Alanen115.00
14136Möller D.M, Finn Viderö, Harald Vilstrup, E.R Larsrsen / Dansk Tidebog Den danske tidegaerd90.00
575337Nils G Holm (Red) / Aktuella religiösa rörelser i Finland / Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa125.00
21718Nordiska Ekumeniska Rådet / Borgå-överenskommelsen. The Porvoo Common Statement50.00
24330Nyman Helge / Den bidande tron hos Paavo Ruotsalainen150.00
26584Paasche Fredrik / Mötet mellom hedendom og kristendom i Norden50.00
26036Pedersen Johannes / Fra brydningen mellem orthodoksi og pietisme. Københavns kirkeliv 1704-1712.90.00
13172Perspektiv på Borgå stift. Festskrift till Borgå stifts femtioårsjubileum 1 dec 1973.115.00
13010Pinomaa Lennart / Finnish theology past and present140.00
36264Pulsen A.S, Tandberg Jens, Eklund J.A, Hjelt Arthur / Nordens kristenhet och kyrkans enhet65.00
52049Rasmussen Helge (Red red) / En dansk vaekkelsesbevaegelse Det Danske Missionsforbund 1888-1963 140.00
84699Ribskog O K, Svensen Sven / Trondhjems folkeskole En historiskt fremstilling 86 billeder of 4 grafiske fremstillinger95.00
50053Riising Anne / Danmarks middelalderlige praediken165.00
10949Rosenqvist G. O / Finlands kyrka i det senaste halvseklets brytningstider130,00
85628Roskilde Domkirke (Informationsskrift)35.00
51995Sahimaa Jaakko / Soldat utan gevär30.00
12781Schabert O / Martyrer. De baltiska kristnas lidandesväg.40.00
33933Schalin Olav D (Red) / Här restes Kristi kors. Festskrift till Finlands kyrkas 800-årsjubileum90.00
54586Schjelderup Kristian / Guds hus i fånglägret45.00
80883Schmidt W.A / Ur Finlands fromhetsliv under 1800-talet60.00
80918Schmidt Wolfgang / Finlands kyrka genom tiderna75.00
34896Skyum-Nielsen Niels / Kirkekampen i Danmark 1241-1290 Jakob Erlandsen, Samtid og eftertid 175.00
11296Suolahti Gunnar / Finlands prästerskap på 1600- och 1700-talen 90.00
575837Svendsen Sigrid / Billeder fra Hauges tid95.00
24981Sverdrup Edv. / Fra Norges Kristenliv Den norske lutherstiftelse og det Norske Lutherske indremissionsselskap 1868-1918175.00
31141Sverdrup Edv. / Fra Norges Kristenliv Den norske lutherstiftelse og det Norske Lutherske indremissionsselskap 1868-1918175.00
34891Sverdrup Georg / Da norge ble kristnet145.00
13664Söderberg Gustav / Ruinerna ropa Aktuella intryck från Finland och Norge40.00
14137Södergren Viktor / Danskt kyrkoliv och svenskt Några bilder och jämförelser45.00
28816Södergren Viktor / Norskt och svenskt i kyrkoliv och folkvärld. Några huvuddrag och sammanställningar35.00
81159Södergren Viktor / Småkyrkorörelsen i Köpenhamn och Göteborgs kyrkosak. Föredrag i Göteborg, november 1946. 50.00
22598The finnish national committee of the lutheran world federation / The church of Finland25.00
57585Thyssen, A. Pontoppidan / Väckelse och kyrka i Nordiskt perspektiv Nordiska studier över brytningarna mellan kyrklig ordning och religiös folkrörelse under 1800-talet45.00
11826Valen-Sendstad Olav / Karl Barths panteistiske teologi og den norske kirke185.00
21663Virkkunen Paavo / Kyrka och stat i Finland55.00
55727Wejryd Harald / Från konventikel och väckelse till fri församling och denomination. (Finland)200.00
20233Westman K.B. J.E Lundahl, H.P Madsen, E Lehtonen, H. Birkeli / Nordisk Missionshistoria45.00
28444Widén Bill / Prästmötet i Åbo stift 1629-186490.00
35036Wiren Edvin / En sådd i tro och kärlek Diakonianstalten i Helsingfors 1867-1942145.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |