Kyrkohistoria / Svensk kyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
72641100 år av arbete och gemenskap inom Svenska Kyrkan 1903-2003 Kyrkans Akademikerförbund35.00
863011686 års kyrkolag utgiven av samfundet Pro Fide et Christianismo med ínledning av Gabriel Thulin125.00
575280Adrian Samuel (Red) / Kristus allena. Minnen från Kyrkohögtider firade under åren 1960-197855.00
55690Adrian Samuel (Utg) / Levande Lutherdom (Kyrkfolkets samling del II) Föredrag och predikningar vid kyrkodagar i Lunds stift 1944-54150.00
70489Adrian Samuel / Till Guds ära (soli deo gloria)100.00
51798Ahlberg Adolf, Edv Rodhe, Bengt Jonzon / Vår Kyrka Från början av tjugonde århundradet periodvis skildrat III. Tiden 1916-1920165.00
80572Ahrén Per-Olov, Ekström Sören / Kyrka i ett pluralistiskt samhälle65.00
54118Aktiva i Svenska kyrkan En livsstilsstudie 100.00
11074Appelqvist Gunnar / Luthersk samverkan i nazismens skugga190.00
21212Arbman Ingvar (red) / Forum Theologicum Årsbok för Härnösands stifts teologiska sällskap XXVI 1969 Artiklar av flera förf i skilda ämnen.40.00
31735Arvastson Allan / Från klockstapel och predikstol55,00
36151Arvidsson Ebbe (Red) / Din kristna tro Det kyrkliga Riksmötet 195460.00
27989Aurelius B.G, Arne Nilsson (Red) / Minnesteckningar. Försoningens ämbete. Prästmötet 1979 Linköpings Stift50.00
71500Baker Jonathan (Red) / Kvinnor i biskopsämbetet? Ett bidrag till debatten om kyrkans ämbete65.00
36409Benktson Benkt-Erik / Svenska kyrkan120.00
93845Bergström Nils / Sånt har också hänt i kyrkan95.00
86150Berthelson Bertil / Guds hus till prydno. Bilder i färg från svenska kyrkor45,00
72777Bexell O, Brodd S-E m fl (red) / Med engagemang och medansvar. En bok om lekmannaskapet i Svenska kyrkan. Festskrift till Carl Henrik Martling.115.00
71762Bexell Oloph / Präster i S:t Sigfrids Stift 3 Minnesteckningar125.00
55726Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 193485.00
72814Blennow Hugo (Utg.) / Kyrklig förnyelse 1965. 1.N:o 22.100.00
20055Blennow Hugo (Utgivare) / Kyrklig förnyelse 1958 I Tidskrift för kyrkliga förnyelsesträvanden.100.00
52296Bodhe Edv. Hasselrot Per Bergström Gunnar / Vår kyrka från början av tjugonde århundradet Tiden 1921-1925120.00
71742Brander Jonsson Hedvig / Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige 90.00
21652Briem Efr, Redaktionskommitte / Vår svenska kyrka Växjö stift100.00
80937Brilioth Yngve / Ansgar Sveriges apostel45.00
55259Brilioth Yngve / Den senare medeltiden 1274-1521. Svenska kyrkans historia, andra bandet. 100.00
55757Brilioth Yngve / Handbok i svensk kyrkohistoria 1 Medeltiden70.00
575245Brilioth Yngve / Kristen folkuppfostran förr och nu60.00
72332Brilioth Yngve / Kyrkoförfattning och kyrkoliv45.00
56676Brilioth Yngve / Medeltiden65.00
72826Brilioth Yngve / Svensk Kyrkokunskap95.00
85978Brilioth Yngve / Svenska kyrkans historia. Andra bandet Den senare medeltiden 1274-1521125.00
55734Brilioth Yngve / Vården om kyrkan45.00
55716Broberg Arne / Kyrka och stat I dag - och i morgon?40.00
85933Broman Gunnar / Våra domkyrkor i krönika och hävd50.00
70594Bruhner Göran Albinsson, Arthur-Nilson Kerstin, Sandahl Dag / Vems ärende går svenska kyrkan?100.00
72823Brundin Gunnar / En missionerande kyrka Svenska kyrkans mission genom 50 år (1924)60.00
80455Camén Ulla-Britta / Schismen inom den kristna studentrörelsen 1909-1912. En undersökning.45.00
20400Cederbom L.A Friberg C.O / Skara Stifts herdaminne 1850-1930 Del 1-5300.00
11072Christer Gardemeister / Den suveräne Guden - En studie i Olavus Petris teologi105.00
27462Cnattingius Hans / Uppsala Möte 1593 Konturer av en kyrkokris60.00
26398Cornelius C A / Handbok i Svenska Kyrkans Historia75.00
72635Cornelius, C.A. / Svenska kyrkans historia efter reformationen. Förra + Senare Delen250.00
72855Cornelius, C.A. / Svenska kyrkans historia efter reformationen. Förra Delen80.00
24709Cronquist Maria / Ansgar45.00
80612Dahlgren Curt / Religiös aktivitet och religiösa attityder En jämförelse mellan olika samfundsmiljöer60.00
01679E J Holmberg / Uppsala möte 1593150.00
20041Edmar Birger / Kyrkan och sanningen Aktuella kyrkliga reformkrav65.00
83611Edquist Märta / Sveriges kyrka Livsbilder från tusen år50.00
21369Eklund J. A. / Andelifvet i Sveriges kyrka I Under medeltiden55.00
21169Eklund J. A. / Andelifvet i Sveriges kyrka IV Under den yttre kyrkokampens tid75.00
56852Eklund J. A. / Andelivet i Sveriges kyrka II Under förtryckets och nydaningens tid75.00
56853Eklund J. A. / Andelivet i sveriges kyrka VI Tiden 1650-167575.00
31800Eklund J. A. / Andelivet i sveriges kyrka VII Tiden 1675-170075.00
16018Eklund J. A. / De fångna karolinerna80.00
10137Eklund J.A. / Andelifvet i Sveriges kyrka Del III Under den inre kyrkokampens tid65.00
72530Eklund J.A. / Andelivet i Sveriges kyrka Del I - VII.155.00
81088Ekman Einar / Diakonin och folkskolan En minnesvärd insats i svenskt folkbildningsarbete under förra seklet70.00
20195Ekström Gunnar / Om prästernas studier Afhandling jämte teser till Prästmötet i Västerås den 19-21 Augusti 1919150.00
36491Ekström Sören / Svenska kyrkan Organisation och verksamhet45.00
83410En ny vision Dokument från Nordisk konferens Katarina Kyrka 197730.00
16787Enochsson Ernst / Den kyrkliga seden med särskild hänsyn till Västerås stift. Prästmötesavhandling.55.00
22116Erickson Scott E / American Religious Influences in Sweden65.00
16092Fagerberg Holsten / Svenska kyrkan i ekumeniska samtal Evangeliet som förenar50.00
93844Fahlcrantz Chr Er / Ansgarius bilder ur Nord-apostelns lif175.00
15425Falk Sven-Erik (Red.) / Präst, kyrka, folk Ämbetsberättelse för Skara stift 1990-199635.00
72633Fjärstedt Biörn / Missionen skiftar ansikte / Missionsteologi tiden80.00
86296Fridén George (Red) / Svensk Söndagsskola genom 100 år100.00
13305Frischenfeldt May-Inger (Red) / Svenska kyrkan i det nya Europa I-II. Tro & Tanke supplement 2/94 och 7/1994 (tidskrift)40.00
91270Fyra svenska reformationsskrifter i och II210.00
55584Färnström Emil / Samlingar och studier till Svenska Kyrkans Historia. 34 Laurentius Petris ´handskrivna kyrkoordning av år 1561. Utg. med inledning av Emil Färnström.80.00
500252Förhandlingarna vid Kyrkliga mötet i Växjö domkyrka den 24-26 januari 1928 anordnat av präster i Växjö stift i förbindelse med kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro95.00
85897Förr eller senare Beredskapsbok för Svenska kyrkan70.00
32539Förteckning över präster i aktiv tjänst 196745.00
80945Genander O W / Korsets segertåg Bilder från kampen mellan kristendom och hedendom i vårt land45.00
12861Gidlund Martin / Kyrka och väckelse inom Härnösands stift från 1840-talet till omkring 188085.00
16037Gillner Sigrid / Brev till en biskop130.00
90439Gladh Henrik / Lars Vilhelm Henschen och religionsfrihetsfrågan till 185395.00
575696Green Hans / Se kyrkotornets gyllene kors...60.00
82457Gud i storstad Undersökningar utförda vid Religionssociologiska Institutet i Stockholm under dess första verksamhetsår 1/7 1962 - 30/6 196360.00
55688Gustafsson Berndt / Småkyrkorörelsen Dess historiska bakgrund.65.00
54189Gustafsson Berndt / Svensk kyrkogeografi60.00
81464Gustafsson Berndt / Svensk kyrkogeografi50.00
52554Gustafsson Berndt / Svensk kyrkohistoria40.00
84806Gustafsson Berndt / Svensk kyrkohistoria Handböcker i teologi80.00
21768Gustafsson Berndt / Svenska folkets religion Några ord till dess föraktare50.00
80280Gustafsson Berndt / Svenska folkets religion Några ord till dess föraktare45.00
80447Gustafsson Göran / Religion i Sverige Ett sociologiskt perspektiv45.00
80453Gustafsson Göran / Svensson är hans namn Når honom religionens bud i morgondagens värld?45.00
14554Gustafsson Lisbeth (Red) / Fri att vara kyrka60.00
33051Gustafsson Per Erik / Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksamheten. Till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen. Baron Hans Henrik von Essen and Colporteur Eva150,00
26111Gustafsson Sven / Nyevangelismens kyrkokritik150.00
24325Göransson Sven / Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660150.00
80531Hagberg Johnny (Red) / Törnekronans samfund 50 år 1951-200150.00
13024Hagberg Markus (Red) / En enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka. texter om AKF:s kallelse, vision och arbete65.00
72029Hagberg Markus / Nytt liv i Kristus Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelses årsbok 201145.00
575846Hagelin Gösta / Fädernas kyrka Tidsbilder från svenskt 1700-tal45.00
82490Hall B. Rud / Ur den kyrkliga folk-disciplineringens historia del 1 och 2100.00
414506Hall B. Rud. / Rudbeckii kyrkodisciplin och vissa av dess förebilder Senare bandet65.00
54281Handlingar rörande Prästmötet i Linköping den 3-5 Sept. 194060.00
26491Handlingar rörande Prästmötet i Linköping den 5-7 September 196145.00
72671Handlingar rörande Prästmötet i Lund den 18, 19 och 20 September 195685.00
55311Handlingar rörande Prästmötet i Växjö den 28, 29 och 30 Juni 1927150.00
82460Harling Per (Red) / Gudstjänstbok Kristna Riksmötet i Linköping 4-8 Augusti 199930.00
71767Hassler Arne / Stockholmspräster II115.00
55736Hassler Ove / De stängda kyrkorna55.00
13135Hassler Ove / Kyrka och stat Det västtyska alternativet60.00
57581Heldtander Tore / Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden Tiden före kyrkolagen 1686110.00
24376Hellman Axel / Västsverige och Diakonin Göteborgs Diakonianstalts 25-årsjubileum100,00
31848Hellström Jan Arvid / En resa till medeltiden40.00
27460Hermerén Harry / Uppsala möte Akademisk avhandling80.00
83233Herrens nåd är det ... Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse 1924-197475.00
575559Herrlin Olle / Sensus Communis En studie till problemet om förnuft och känsla i gustavianskt religionstänkande50.00
27857Hildebrand Emil (Red) / Handlingarna från Uppsala möte 1593. 1593 mars 20 - 20 mars 1893350.00
24645Hildebrand Karl / Upsala möte 1593 Ett 300-årsminne tecknadt af Karl Hildebrand85.00
26215Hjalmar Holmquist / Svenska kyrkans historia Tredje bandet Reformationstidevarvet 1521-1611 Två delar I-II150.00
85954Holmberg E. J. / Den liturgiska stridens och Uppsala mötes historia. Ett trehundraårs minne 1593-1893155.00
57550Holmdahl Otto S. / Studier öfver prästeståndets kyrkopolitik under den tidigare frihetstiden Band I och II200.00
80120Holmquist Hjalmar / Den svenska reformationens begynnelse 1523-153165.00
52153Holmquist Hjalmar / Handbok i svensk kyrkohistoria 2 Från reformationen till romantiken55.00
55756Holmquist Hjalmar / Handbok i svensk kyrkohistoria 3 Från romantiken till första världskriget jämte grunddragen av det övriga Nordens kyrkohistoria55.00
81739Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia, Tredje bandet. Reformationstidevarvet 1521-1611135.00
55260Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia, Tredje bandet. Reformationstidevarvet 1521-1611120.00
80764Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia, Tredje bandet. Reformationstidevarvet 1521-1611 Del 2 1572-161175.00
85977Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia. Fjärde bandet, första delen Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611-1632125.00
81740Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia. Fjärde bandet, första delen. Svenska kyrkan under Gustav II Adolf. 1611-1632100.00
55261Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia. Fjärde bandet, första delen. Svenska kyrkan under Gustav II Adolf. 1611-1632100.00
32728Hult Karl / Jubelåret 1893 eller Uppsala mötes 300-åriga minne55.00
53203Hydén Nils / Avsatt coh utvisad Några drag ur Stockholmsprästen Anders Carl Ruströms liv60.00
53371Håland Carl / Västsvensk kyrka130.00
500281Högberg Knut / Kungl. Maj:t och kyrkomötet Med särskild hänsyn till Kyrkomötets medverkan i den kyrkligt-ekonomiska lagstftningen55.00
80950Iverson Yngve / Tro verksam i kärlek En bok om Ersta45.00
01089Jarrick Arne / Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 17000-talets Sverige75.00
15394Johansson Frans / Svenska kyrkans mission. Kort översikt55.00
80935Johansson Joh / Ansgar Nordens apostel (separattryck ur Livsbilder)55.00
86184Johansson Lisa, Rosenberg Sven-Åke / Altarvård55.00
24822Jonzon Bengt / Kyrkan och moralisk upprustning40.00
84994Jonzon Bengt / Studier i Paavo Ruotsalainens fromhet med särskild hänsyn till frälsningsvissheten75.00
31360Järpemo Sture / Väckelse och kyrkans reform75.00
55721Järpemo Sture / Väckelse och kyrkans reform100.00
14149Kammarkollegiet / Den kyrkliga egendomen SOU 1997:47) Betänkande40.00
60057Karlström Nils (Red.) / Uppsala Kristliga Studentförbund 1901-192675.00
61010Karlström Nils / Kristna samförståndssträvanden under världskriget 1914-1918 med särskild hänsyn till Nathan Söderbloms insats125.00
500214Kellerman Gösta / Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan under äldre Sturetiden 1470-1497100.00
32870Kellerman Gösta / Nutidens kyrkohistoria Sverige efter 191445.00
30416Kronholm Tryggve / Jubelåret45.00
20260Kunskap och tro. Uppsatser tillägnade Elis Malmeström den 6 november 195595.00
15452Kyrkomötet och Kyrkohandboken 1926 70.00
F-0324Kyrkoordning 2008 med angränsande lagstiftning för Svenska Kyrkan45.00
81635Kyrkoordning med angränsande lagstiftning för Svenska Kyrkan45.00
72788Kyrkotillhörigheten i Svenska Kyrkan Betänkande från den av Svenska Kyrkans Centralstyrelse tillsatta Kyrkotillhörighetsberedningen (1993)25.00
72789Kärnpunkten Föredrag och rapporter vid 30:e Allmänna kyrkliga mötet i Helsingborg 13-16 Mars 197350.00
32089Larspers Torbjörn (Red) / Nya skott från gamla rötter En bok om EFS nyetableringsarbete50.00
23873Laxvik Ingvar / Ta vara på kyrkan Tillägnad den politiska allmänheten 45.00
54920Laxvik Ingvar, Ahlbäck Elon / Svenska kyrkan efter 1982 40.00
20026Ledning Lidelse Lärande - En kyrkomans kyrkokritik Festskrift till Erik Petrén45.00
50052Lindberg Erik / Mellan hopp och misströstan Ekumenik i Sverige35.00
26511Lindberg G W / De svenska missionerna 1922 Sammanfattade översikt på uppdrag av allmänna svenska missionskonferensens arbetskommitté60.00
414535Lindblom Joh. Hilding Pleijel (Utg.) / Samlingar och Studier till Svenska Kyrkans Historia 5. Observationes Strengnenses utgivna med inledning och kommentar125.00
17774Lindegård Sven / Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571-1686125.00
18189Lindelöw Karl-Gustav / Kyrka och stat - hur blir det i framtiden?75.00
93848Linderholm Em. / Det religiösa Sveriges splittring och enande45.00
81104Linderoth Fred, Norbrink Sven / Den svenska kyrkan60.00
54891Linderoth Fred, Norbrink Sven / Den svenska kyrkan. Kyrkokunskap för kyrka, skola och hem.75.00
82520Lindholm Stig / Catechismi Förfrememielse Studier till catechismus-undervisningen i Svenska Kyrkan 1593-1646160.00
01274Lindholm Stig, Olivestam Carl-Eber / Kyrka samfund syskonkrets. Handbok i svensk kyrkokunskap. 55.00
14287Lindquist David / Samlingar och studier till Svenska Kyrkans Historia 12. Första mässan i Stockholm. En liturghistorisk studie65.00
80934Lindqvist Sune / Norden och Ansgar75.00
414574Ljungberg Helge / Hur kristendomen kom till Sverige45.00
71210Ljungqvist Erik G. / Kyrkan och de frikyrkliga35.00
21123Lundberg Mabel / Sigtunastiftelsens tillkomst Idéer och Byggnder175.00
54190Lundman Bertil / Sveriges religiösa geografi35.00
16271Lunds Stifts Herdaminne Ser. II Pastorat och präster 1962-2001 Summarisk översikt av Owe Samuelsson220.00
82521Lundström Herman / Fynd och forskningar Kritiska utflykter Den svenska kyrkohistoiens område Andra häftet55.00
82518Lundström Herman / Fynd och forskningar Kritiska utflykter Den svenska kyrkohistoiens område Första häftet55.00
27784Lysander Albert / 1926-1932 Minnesteckning över präster i Lunds Stift95.00
20046Lyth Hjalmar / Från flydda tider Bilder ur vårt folks religiösa lif75.00
25057Lövgren Nils / Kyrkoreformationen i Sverige skildrad för menige man jämte ett bihand innehållande Uppsala mötes beslut, De tre symbola och Augsbergska bekännelsen med 25 illustratioenr70.00
82299Lövgren Nils, Ihrmark Axel, Melander John (Red) / Vår kyrka från början af tjugonde århundradet periodvis skildrad. II. Tiden 1911 - 1915.50.00
54486Martling Carl Henrik / Fädernas kyrka och folkets55,00
76032Mitt ibland oss Protokoll / Predikingar/Tal från Stiftskonventet i Lund 7-8 sept. 198735.00
32289Moqvist Anders (Red) / Ditt ansikte söker jag Träff 3-5 Oktober Växjö 2002 90.00
10556Mårtensson Mårten / Vägen genom krisen En debattbok om svenska kyrkan just nu100.00
72783Mötesbok för Svenska Kyrkans Riksmöte 15-18 Juni 200065.00
72792Mötesbok Kristna Riksmötet i Linköping 4-8 Augusti 199930.00
53370Nelson Gösta / Den västsvenska kristendomstypen I. Dess uppkomst och första utvecklingsskede75.00
24385Nelson Gösta / Den västsvenska kristendomstypen II Konsolidering och kulmen Studier och forskningar75.00
29515Nelson Gösta / Från 1850-talets kyrkliga brytningstid40.00
24734Nerman Birger / När Sverige kristnades75.00
29037Newman Ernst / Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet150.00
40616Newman Ernst / Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet90.00
27642Newman Ernst / Svensk Högkyrklighet Lågkyrklighet och Frikyrklighet kyrkohistoriska studier40.00
82836Newman Ernst / Svensk högkyrklighet, lågkyrklighet Kyrkohistoriska studier100.00
575858Nilsson John / Präster från stift och storstad Minnesanteckningar till prästmötet i Stockholm hösten 195160.00
32221Norberg Arvid / Den kyrkliga väckelsen i Skara Stift75.00
51795Nordlander, Agne (red.) / Evangelica - Johannelund Teologiska Institut 1966-196745.00
54182Nordström N J / Kyrkosamfunden vid skiljovägen Några tankar i religiösa och kyrkliga dagsfrågor75.00
83329Normann Carl-E / Prästerskapet och det karolinska envädlet Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede 65.00
22476Näsström Gustaf / Kyrklig fromhet och folklig tro i medeltidens Sverige Epokhäften i historia35.00
20269Och så vidare... Präst- och diakonmötet i Växjö stift 24-26 oktober 201375.00
84885Ohlsson Sven Håkan (Red) / Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 195295.00
12472Olenius Ida / På svensk botten om också på främmande mark. Tillkomsten av Svenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors 1919-1922150.00
86148Oliv Josef / Fädernas kyrka. En bok om arv och arbete i Sveriges tretton stift65.00
10627Olofsson Folke T / Vart är Svenska Kyrkan på väg? 30.00
24326Olsson Bernt / Spegels guds werk och hwila Tillkomsthistoria, världsbild, gestaltning110.00
55403Olsson Bror / Från Martin Luther till Sven Lidman. En historisk översikt över andaktsböckerna i svenskt fromhetsliv.75.00
17334Om vår tids kyrka och christendom i Sverige Betraktelse af en kyrkans tjenare (1865)95.00
71658Orebäck Ingvar / Kyrkan och framtiden Tankar och strategier för framtiden 40.00
29642Palmqvist Arne / Kyrkonytt från fyra landskap80.00
17017Pehrsson Per / Kyrka och stat60.00
12599Persenius Ragnar / Nådens budbärare - Om den sakramentala folkkyrkan90.00
83339Petersen Richard / Från det svenska kyrkolivet under förra århundradet några person- och tidsskildringar110.00
83745Peterson Thure / En kärnkristen Tillika ett blad ur hoofianismens historia200.00
72769Petersson Folke / Olaus Svebilius intill ärkebiskopstiden140.00
13097Petrén Erik / Kyrka och makt. Bilder ur svensk kyrkohistoria140,00
80900Piltz G C / Kyrkoordningsförslaget av år 1608 utgivet med inledninga v G Piltz150.00
29417Pleijel Hilding / Die Erforschung Des Religiösen Volkslebens in Schweden 40.00
32881Pleijel Hilding / Från fädernas fromhetsliv Gestalter och strömningar60.00
84084Pleijel Hilding / Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680 - 1772. Femte bandet. Svenska kyrkans historia utgiven av Hjalmar Holmquist och Hilding Pleijel.100.00
16156Pleijel Hilding / Katekesen som svensk folkbok En historisk översikt50.00
23307Pleijel Hilding / Ungkyrkorörelsen i Sverige60.00
71746Pleijel Hilding / Växjöbiskoparnas prästbrev från Olof Wallquist till Sven Lindegård. En pilotstudie.50.00
60173Pohjanen Bengt / Kristallarken (Om Korpela-rörelsen)60.00
82397Quensel Oscar / Strödda drag af svenskt kyrkolif under gångna tider75.00
82581Rang Efr. / Ett och annat om Svensk inremission Några uppsatser40.00
16675Redin Jan / Kyrklig förnyelse Hur gick det sedan?65.00
83119Religion- och kyrkoguide religiösa organisationer bland invandrare i Sverige75.00
71766Rexius Erland / 125 år av möten45.00
22026Rhenberg Bertil / Prästeståndet och religionsdebatten 1786-1800 250.00
11128Rodhe Edv / Svenska kyrkan omkring sekelskiftet75.00
575300Rundblom Oscar / Svenska förbindelser med Leipzigmissionen åren 1853-1876 Med särskild hänsyn till Carl A. Ouchterlony och Anders Blomstrand175.00
81576Runestam Arvid / Svensk kyrka och teologi idag35.00
29036Rydberg Alexander / Peter Murbecks verksamhet i Skåne Akademisk avhandling200.00
72545Ryman Björn / Lutherhjälpens första 50 år 1947-199760.00
80936Rönnegård Sam / Ansgarsarvet100.00
72566Sabelström J. / Fullständig handbok wid Prestwal enligt Kongl. Prestwalsförordningen den 1 April 1843 Till Swenska Presterskapets tjenst65.00
72786Samhälle och trossamfund. Sammanställning av remissyttranden över betänkanden av 1968 års beredning om stat och kyrka SOU 1974:975.00
55694Samtal om kyrkan mellan representanter för kristna samfund i Sverige ( G Ankar, N Dahlberg, Å V Ström, G Stendahl, A Eeg-Olofsson, T Öman m fl) 100.00
20375Sjöberg Lina, Sanna Sjöswärd (foto), Boel Hössjer Sundman (red) / Du ska bli präst livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut 90.00
72790Sjöholm Öyvind / Memoriale Fratrum Minnesteckningar till prästmötet i Uppsala 1960125.00
84243Skara stift / Kyrkan och sjömansvården En hälsning till församlingarna från Skara stift sjömansvård75.00
80285Skog Margareta (red) / En salig blandning (Tro o tanke)75.00
16027Skog Margareta / Det religiösa Sverige Gudstjänst- och andaktliv under ett veckoslut kring millenieskiftet70.00
80284Skog Margareta / Gudstjänst och andaktsbesök i Stor-Stockholm; Carlsson Jan / En regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka55.00
55240SOU / Slutbetänkande från en arbetsgrupp inom svenska kyrkan i frågan om dopet och kyrkotillhörigheten SKU 1989:140.00
51527SOU / Styra och leda Samverkan och ansvarsfördelning i Svenska kyrkan75.00
12856SOU 1997:43 Staten och Trossamfunden Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven Betänkande80.00
54114Staten och trossamfunden Slutbetänkande av Kyrkoberedningen SOU 1994:4275.00
20117Stegeland Leif (Red) / Fråga om vägen Studieplan inför Kristna Riksmötet 1972130.00
80515Stenberg Ragnar / Våra medeltida kyrkor före de gotiska katedralernas tid. 55.00
72791Stiftsmatrikel Växjö Stift 196680.00
54180Stoltz Ingmar / Folkets röst om kristendom och kyrka. En gallupkommentar. 45.00
80928Strömberg Bengt / Uppsala Ärkesäte 800 År.75.00
575283Sundstedt Arthur / Bättringsroparen25.00
23326Sundstedt Arthur / Striden om konventikelplakatet50.00
60145Sundstedt Arthur / Träskofolket40.00
54181Sundström Erland / Trossamfund i det svenska samhället En orientering i svensk religionssociologi75.00
82002Svennebring Otto / S:t Sigfrid i Södra Möre : Mannen som blev en legend110.00
71508Svenska kyrkans utredningar 2011:2 Närhet och samverkan 125.00
82408Svenska Kyrkans Årsbok 195155.00
13169Svensson Axel B / Icke med makt och icke med kraft Huru den lutherska reformationen befästes i Sveriges rike genom mötet i Örebro år 152970.00
71227Såsom om dagen - Jubileumsskrift för Ungdomsföreningen Våra Vänner i Lund50.00
22340Södergren Viktor / Vägar vi gått och vägen fram Tankar och linjer till hundra år av svenskt kyrkoliv75.00
20165Tergel Algot / Svenska kyrkans lekmannaskola 50 År i kyrkans tjänst95.00
BOD538Thidevall Sven / Svenska kyrkan som minoritetskyrka200.00
83130Thulin Gabriel / Ordinarie prästerliga tjänster i privilegierade territoriella församlingar Efter uppdrag utgiven200.00
55582Thulin J / Kampen för församlingslivets förnyelse i Evangelisk-Lutherska kyrkan140.00
70480Thulin J. / Kampen för församlingslivets förnyelse i evangelisk-lutherska kyrkan100.00
86110Thulin J. / Prästhemmet. Förr och nu. Ett bidrag till reformationsjubileet75.00
40124Thulin Olof / Växjö stift i missionsperspektiv En 1800-talsstudie rörande yttre mission55.00
21399Thyresson Bertil / Sverige och det protestantiska Europa från Knäredsfreden till Rigas erövring90.00
26655Tomson Ragnar / Lekmän, präster och prelater Kring allmänna kyrkomötet år 1868 Med särskild hänsyn till P P Waldenström och Viktor Rydberg125.00
20399Törnblad Sören / Minnesteckningar vid prästmötet i Skara 1972 över avlidna ämbetsbröder60.00
29718Ullman U L / Kyrklig Handbok för Konfirmandet och Konfirmerade i Svenska Evangelisk-Lutherska Kyrkan100.00
19082Urquhart Colin, Sven Nilsson, Johannes Facius, Lars Carlzon / Guds folk! - Vart är vi på väg? Eko från Katarina konferensen Colin Urquhart, Sven Nilsson, Johannes Facius, Lars Carlzon, Harry Månsus40.00
30166Värendhall / Stugan vid skogstjärnen svenska livs- och tidsbilder från det religiösa genombrottets tid under senare delen av förra århundradet140.00
500116Wadensjö Bengt (Red) / Ung protestant En debattbok45.00
21124Walan Bror / Judas-kyssen En undersökning om kristendom på undantag och religionsfrihetens begränsning i Sverige på 1980-talet35.00
21077Walan Bror / Ut med väckelsen ur svenska kyrkan40.00
83659Wallgren Erik / Individen och samfundet Bidrag till kännedomen om samfundstänkandet i Swensk Kyrkotidning 1855-1863110.00
85097Westerling F A / Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige Tionde upplagan utgifven år 188365.00
81708Westman Knut B / Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s 120.00
55444Westman Knut B / Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s En undersökning90.00
27461Westman Knut B / Uppsala möte och dess betydelse45.00
30442Westman Knut B / Uppsala möte och dess betydelse40,00
26928Westman Knut B. / Den svenska kyrkans utveckling fråb S:t Bernards tidevarv till Innocentius lll:s75.00
81911Westman Knut B. / Reformationens genombrottsår i Sverige60,00
24924Wijkmark Henning / Svensk kyrkohistoria del I60.00
70600Wijkmark Henning / Svensk kyrkohistoria dell II70.00
54817Wijmark Henning / Kyrkohistoriska framgment.100.00
24331Wikmark Gunnar / G E Beskow och nyevangelismen till belysning av svenskt kyrkoliv under 1800-talets senare hälft Praktisk-teologisk studie110.00
86074Wildte Fridolf / Prästgården i lag och byggnadstraditon75.00
84788Wingren Gustaf / Gamla vägar framåt55.00
71663Winqvist Hollman, Gunhild / Tecken i tiden - om Svenska Kyrkans Mission 1974-2004 85.00
84696Wordsworth John (Biskop af Salisbury) / Den svenska kyrkan. Föreläsningar hållna i St. James´ Church i Chicago 24 - 29 oktober 1910. 95.00
86186Wulff Curt / Kyrklig hembygdsvård45.00
51586Åberg Göran / Stiftshistoria speglad i Stiftsbok - Perpektiv på Växjö Stift under 1900-talet65.00
11111Åhman Egon / Sekulariseringsprocessen och kyrkan75.00
57524Åkerblom Sigfrid / Från C.A Agardh till C.H Rundgren Studier i Karlstads stifts kyrkohistoria under väckelsetiden Prästmötesavhandling60.00
575297Åstrand, Göran / Kyrkomötet 125 år 1868 - 199345.00
82525Österlin Lars / Thomanders kyrkogärning. Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 37.75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |