Kyrkohistoria / Svensk kyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
51795 Nordlander, Agne (red.) / Evangelica - Johannelund Teologiska Institut 1966-196745.00
863011686 års kyrkolag utgiven av samfundet Pro Fide et Christianismo med ínledning av Gabriel Thulin125.00
55690Adrian Samuel (Utg) / Levande Lutherdom (Kyrkfolkets samling del II) Föredrag och predikningar vid kyrkodagar i Lunds stift 1944-54150.00
70489Adrian Samuel / Till Guds ära (soli deo gloria)100.00
54118Aktiva i Svenska kyrkan En livsstilsstudie 100.00
11074Appelqvist Gunnar / Luthersk samverkan i nazismens skugga190.00
31735Arvastson Allan / Från klockstapel och predikstol55,00
36409Benktson Benkt-Erik / Svenska kyrkan120.00
86150Berthelson Bertil / Guds hus till prydno. Bilder i färg från svenska kyrkor45,00
52296Bodhe Edv. Hasselrot Per Bergström Gunnar / Vår kyrka från början av tjugonde århundradet Tiden 1921-1925120.00
21652Briem Efr, Redaktionskommitte / Vår svenska kyrka Växjö stift100.00
80937Brilioth Yngve / Ansgar Sveriges apostel45.00
55259Brilioth Yngve / Den senare medeltiden 1274-1521. Svenska kyrkans historia, andra bandet. 100.00
55757Brilioth Yngve / Handbok i svensk kyrkohistoria 1 Medeltiden75.00
56676Brilioth Yngve / Medeltiden65.00
85978Brilioth Yngve / Svenska kyrkans historia. Andra bandet Den senare medeltiden 1274-1521125.00
55734Brilioth Yngve / Vården om kyrkan45.00
85933Broman Gunnar / Våra domkyrkor i krönika och hävd50.00
70594Bruhner Göran Albinsson, Arthur-Nilson Kerstin, Sandahl Dag / Vems ärende går svenska kyrkan?100.00
80455Camén Ulla-Britta / Schismen inom den kristna studentrörelsen 1909-1912. En undersökning.45.00
11072Christer Gardemeister / Den suveräne Guden - En studie i Olavus Petris teologi105.00
27462Cnattingius Hans / Uppsala Möte 1593 Konturer av en kyrkokris60.00
26398Cornelius C A / Handbok i Svenska Kyrkans Historia75.00
24709Cronquist Maria / Ansgar45.00
57560Dahlberg Nils, Jonzon Bengt / Kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen Några Dokument30.00
80612Dahlgren Curt / Religiös aktivitet och religiösa attityder En jämförelse mellan olika samfundsmiljöer60.00
01679E J Holmberg / Uppsala möte 1593150.00
83611Edquist Märta / Sveriges kyrka Livsbilder från tusen år50.00
21369Eklund J A / Andelifvet i Sveriges kyrka I Under medeltiden55.00
21169Eklund J A / Andelifvet i Sveriges kyrka IV Under den yttre kyrkokampens tid75.00
56852Eklund J A / Andelivet i sveriges kyrka II Under förtryckets och nydaningens tid75.00
56853Eklund J A / Andelivet i sveriges kyrka VI Tiden 1650-167575.00
31800Eklund J A / Andelivet i sveriges kyrka VII Tiden 1675-170075.00
22797Eklund J A / Andelivet i Sveriges kyrka VIII Tiden 1700-172075.00
83366Eklund J A / Andelivet i Sveriges kyrka X Tiden 1720-174575.00
56772Eklund J A / De fångna karolinerna.75.00
81088Ekman Einar / Diakonin och folkskolan En minnesvärd insats i svenskt folkbildningsarbete under förra seklet70.00
36491Ekström Sören / Svenska kyrkan Organisation och verksamhet45.00
83410En ny vision Dokument från Nordisk konferens Katarina Kyrka 197730.00
16787Enochsson Ernst / Den kyrkliga seden med särskild hänsyn till Västerås stift. Prästmötesavhandling.55.00
22116Erickson Scott E / American Religious Influences in Sweden65.00
85392Forkman Gunnar och Svenungsson David / Den nya religionsfrihetslagen75.00
86296Fridén George (Red) / Svensk Söndagsskola genom 100 år100.00
13305Frischenfeldt May-Inger (Red) / Svenska kyrkan i det nya Europa I-II. Tro & Tanke supplement 2/94 och 7/1994 (tidskrift)40.00
55584Färnström Emil / Samlingar och studier till Svenska Kyrkans Historia. 34 Laurentius Petris ´handskrivna kyrkoordning av år 1561. Utg. med inledning av Emil Färnström.80.00
85897Förr eller senare Beredskapsbok för Svenska kyrkan70.00
32539Förteckning över präster i aktiv tjänst 196745.00
80945Genander O W / Korsets segertåg Bilder från kampen mellan kristendom och hedendom i vårt land45.00
16037Gillner Sigrid / Brev till en biskop130.00
90439Gladh Henrik / Lars Vilhelm Henschen och religionsfrihetsfrågan till 185355.00
82457Gud i storstad Undersökningar utförda vid Religionssociologiska Institutet i Stockholm under dess första verksamhetsår 1/7 1962 - 30/6 196360.00
19082Guds folk! - Vart är vi på väg? Eko från Katarina konferensen Colin Urquhart, sven Nilsson, Johannes Facius, Lars Carlzon, Harry Månsus75.00
55688Gustafsson Berndt / Småkyrkorörelsen. Dess historiska bakgrund.75.00
54189Gustafsson Berndt / Svensk kyrkogeografi60.00
81464Gustafsson Berndt / Svensk kyrkogeografi50.00
52554Gustafsson Berndt / Svensk kyrkohistoria40.00
81465Gustafsson Berndt / Svensk kyrkohistoria Handböcker i teologi80.00
84806Gustafsson Berndt / Svensk kyrkohistoria Handböcker i teologi80.00
21768Gustafsson Berndt / Svenska folkets religion Några ord till dess föraktare50.00
80280Gustafsson Berndt / Svenska folkets religion Några ord till dess föraktare45.00
80447Gustafsson Göran / Religion i Sverige Ett sociologiskt perspektiv45.00
80453Gustafsson Göran / Svensson är hans namn Når honom religionens bud i morgondagens värld?45.00
33051Gustafsson Per Erik / Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksamheten. Till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen. Baron Hans Henrik von Essen and Colporteur Eva150,00
84055Gustafsson Per Erik / Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksamheten. Till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen. Baron Hans Henrik von Essen and Colporteur Eva120,00
26111Gustafsson Sven / Nyevangelismens kyrkokritik150.00
24325Göransson Sven / Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660150.00
80531Hagberg Johnny (Red) / Törnekronans samfund 50 år 1951-200150.00
82490Hall B. Rud / Ur den kyrkliga folk-disciplineringens historia del 1 och 2100.00
85928Hasselberg Carl J. E. / Under polstjärnan. Tornedalen och dess kyrkliga historia200.00
55736Hassler Ove / De stängda kyrkorna55.00
13135Hassler Ove / Kyrka och stat Det västtyska alternativet60.00
82529Helander Dick / Den Lindblomska katekesen Samlingar och Studier till Sv K historia 1475.00
57581Heldtander Tore / Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden Tiden före kyrkolagen 1686110.00
24376Hellman Axel / Västsverige och Diakonin Göteborgs Diakonianstalts 25-årsjubileum100,00
31848Hellström Jan Arvid / En resa till medeltiden40.00
27460Hermerén Harry / Uppsala möte Akademisk avhandling80.00
83233Herrens nåd är det ... Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse 1924-197475.00
24645Hildebrand Karl / Upsala möte 1593 Ett 300-årsminne tecknadt af Karl Hildebrand85.00
26215Hjalmar Holmquist / Svenska kyrkans historia Tredje bandet Reformationstidevarvet 1521-1611 Två delar I-II150.00
85954Holmberg E. J. / Den liturgiska stridens och Uppsala mötes historia. Ett trehundraårs minne 1593-1893155.00
83340Holmberg Teodor / Den Svenska Kyrkan Till Svenska hem75.00
32882Holmberg Teodor / Vår kyrkas nutidsläge45.00
57550Holmdahl Otto S. / Studier öfver prästeståndets kyrkopolitik under den tidigare frihetstiden Band I och II200.00
10046Holmquist Hjalmar / D. Johannes Matthiæ Gothus och hans plats i Sveriges kyrkliga utveckling. Studie- och läraretiden (1592-1643).145.00
80120Holmquist Hjalmar / Den svenska reformationens begynnelse 1523-153165.00
52153Holmquist Hjalmar / Handbok i svensk kyrkohistoria 2 Från reformationen till romantiken55.00
55755Holmquist Hjalmar / Handbok i svensk kyrkohistoria 2 Från reformationen till romantiken75.00
55756Holmquist Hjalmar / Handbok i svensk kyrkohistoria 3 Från romantiken till först världskriget jämte grunddragen av det övriga Nordens kyrkohistoria65.00
81739Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia, Tredje bandet. Reformationstidevarvet 1521-1611135.00
55260Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia, Tredje bandet. Reformationstidevarvet 1521-1611120.00
80764Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia, Tredje bandet. Reformationstidevarvet 1521-1611 Del 2 1572-161175.00
85977Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia. Fjärde bandet, första delen Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611-1632125.00
81740Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia. Fjärde bandet, första delen. Svenska kyrkan under Gustav II Adolf. 1611-1632100.00
55261Holmquist Hjalmar / Svenska kyrkans historia. Fjärde bandet, första delen. Svenska kyrkan under Gustav II Adolf. 1611-1632100.00
32728Hult Karl / Jubelåret 1893 eller Uppsala mötes 300-åriga minne55.00
53203Hydén Nils / Avsatt coh utvisad Några drag ur Stockholmsprästen Anders Carl Ruströms liv60.00
83114Hylander Ivar (Red) / Biografisk matrikel över Svenska Kyrkans Prästerskap 1970100.00
53371Håland Carl / Västsvensk kyrka120.00
80950Iverson Yngve / Tro verksam i kärlek En bok om Ersta45.00
01089Jarrick Arne / Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 17000-talets Sverige75.00
15394Johansson Frans / Svenska kyrkans mission. Kort översikt55.00
80935Johansson Joh / Ansgar Nordens apostel (separattryck ur Livsbilder)55.00
81160Johansson K H / Kyrkobruk och gudstjänstliv under 1700-talet75.00
86184Johansson Lisa, Rosenberg Sven-Åke / Altarvård55.00
84994Jonzon Bengt / Studier i Paavo Ruotsalainens fromhet med särskild hänsyn till frälsningsvissheten75.00
31360Järpemo Sture / Väckelse och kyrkans reform75.00
55721Järpemo Sture / Väckelse och kyrkans reform100.00
61010Karlström Nils / Kristna samförståndssträvanden under världskriget 1914-1918 med särskild hänsyn till Nathan Söderbloms insats150,00
32870Kellerman Gösta / Nutidens kyrkohistoria Sverige efter 191445.00
26216Kjöllerström Sven / Den svenska kyrkoordningen 1571 jämte studier kring tillkomst, innehåll och användning.140.00
81053Kjöllerström Sven / Kyrkolagsproblemet i Sverige 1571-1682125.00
80794Klefbeck Alarik / Etiska ideer i svensk frikyrklig väckelsereligiositet75.00
81635Kyrkoordning med angränsande lagstiftning för Svenska Kyrkan45.00
32114Landin Gustaf / Ansgar Nordens apostel35.00
32089Larspers Torbjörn (Red) / Nya skott från gamla rötter En bok om EFS nyetableringsarbete50
54920Laxvik Ingvar, Ahlbäck Elon / Svenska kyrkan efter 1982 45.00
60245Liedgren Emil / Svenska kyrkans historia VI:II Neologien, romantiken, uppvaknandet100.00
56591Liedgren Emil / Svenska kyrkans historia. VI 2 Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823200.00
50052Lindberg Erik / Mellan hopp och misströstan Ekumenik i Sverige35.00
26511Lindberg G W / De svenska missionerna 1922 Sammanfattade översikt på uppdrag av allmänna svenska missionskonferensens arbetskommitté60.00
17774Lindegård Sven / Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571-1686125.00
27425Linderholm Em, m fl / Det religiösa Sveriges splittring och enande Ett ord till Sveriges kyrko- och frikyrkofolk75.00
81104Linderoth Fred, Norbrink Sven / Den svenska kyrkan60.00
54891Linderoth Fred, Norbrink Sven / Den svenska kyrkan. Kyrkokunskap för kyrka, skola och hem.75.00
82520Lindholm Stig / Catechismi Förfrememielse Studier till catechismus-undervisningen i Svenska Kyrkan 1593-1646160.00
01274Lindholm Stig, Olivestam Carl-Eber / Kyrka samfund syskonkrets. Handbok i svensk kyrkokunskap. 55.00
80934Lindqvist Sune / Norden och Ansgar75.00
21123Lundberg Mabel / Sigtunastiftelsens tillkomst Idéer och Byggnder175.00
54190Lundman Bertil / Sveriges religiösa geografi45.00
82521Lundström Herman / Fynd och forskningar Kritiska utflykter Den svenska kyrkohistoiens område Andra häftet55.00
82518Lundström Herman / Fynd och forskningar Kritiska utflykter Den svenska kyrkohistoiens område Första häftet55.00
25057Lövgren Nils / Kyrkoreformationen i Sverige skildrad för menige man jämte ett bihand innehållande Uppsala mötes beslut, De tre symbola och Augsbergska bekännelsen med 25 illustratioenr70.00
82299Lövgren Nils, Ihrmark Axel, Melander John (Red) / Vår kyrka från början af tjugonde århundradet periodvis skildrad. II. Tiden 1911 - 1915.50.00
54486Martling Carl Henrik / Fädernas kyrka och folkets55,00
10556Mårtensson Mårten / Vägen genom krisen En debattbok om svenska kyrkan just nu100.00
84646Nelson Gösta / Den västsvenska kristendomstypen Dess uppkomst och första utvecklingsskede I Konsoldiering II Studier och forskningar95.00
53370Nelson Gösta / Den västsvenska kristendomstypen I. Dess uppkomst och första utvecklingsskede75.00
24385Nelson Gösta / Den västsvenska kristendomstypen II Konsolidering och kulmen Studier och forskningar75.00
29515NelsonGösta / Från 1850-talets kyrkliga brytningstid100.00
24734Nerman Birger / När Sverige kristnades75.00
29037Newman Ernst / Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet150.00
40616Newman Ernst / Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet90.00
27642Newman Ernst / Svensk Högkyrklighet Lågkyrklighet och Frikyrklighet kyrkohistoriska studier40.00
82836Newman Ernst / Svensk högkyrklighet, lågkyrklighet Kyrkohistoriska studier100.00
26191Nilsson Carl H / Kyrkans folkpredikanter Glimtar från de svenska pastorsdiakonernas liv och gärning100.00
32221Norberg Arvid / Den kyrkliga väckelsen i Skara Stift75.00
84786Nordstrandh Ove / Den äldre svenska pietismens litteratur100.00
54182Nordström N J / Kyrkosamfunden vid skiljovägen Några tankar i religiösa och kyrkliga dagsfrågor75.00
81057Normann Carl-E / Prästerskapet och det karolinska envädlet Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede75.00
83329Normann Carl-E / Prästerskapet och det karolinska envädlet Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede 65.00
22476Näsström Gustaf / Kyrklig fromhet och folklig tro i medeltidens Sverige Epokhäften i historia35.00
70307Ohrlander Gunnar / Hoppets här om frikyrkan och arbetarrörelsen och om olycklig kärlek mellan de två40.00
86148Oliv Josef / Fädernas kyrka. En bok om arv och arbete i Sveriges tretton stift65.00
10627Olofsson Folke T / Vart är Svenska Kyrkan på väg? 30.00
24326Olsson Bernt / Spegels guds werk och hwila Tillkomsthistoria, världsbild, gestaltning110.00
55403Olsson Bror / Från Martin Luther till Sven Lidman. En historisk översikt över andaktsböckerna i svenskt fromhetsliv.75.00
17499Onsäter Sven Arne / Högkyrkligheten Kyrklig förnyelse eller en fara för kyrkan55.00
29642Palmqvist Arne / Kyrkonytt från fyra landskap80.00
12599Persenius Ragnar / Nådens budbärare - Om den sakramentala folkkyrkan90.00
83339Petersen Richard / Från det svenska kyrkolivet under förra århundradet några person- och tidsskildringar110.00
83745Peterson Thure / En kärnkristen Tillika ett blad ur hoofianismens historia200.00
12073Petersson Folke / Olaus Svebilius intill ärkebiskopstiden En biografisk studie110.00
13097Petrén Erik / Kyrka och makt. Bilder ur svensk kyrkohistoria140,00
80900Piltz G C / Kyrkoordningsförslaget av år 1608 utgivet med inledninga v G Piltz150.00
29417Pleijel Hilding / Die Erforschung Des Religiösen Volkslebens in Schweden 40.00
32881Pleijel Hilding / Från fädernas fromhetsliv Gestalter och strömningar100.00
84084Pleijel Hilding / Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680 - 1772. Femte bandet. Svenska kyrkans historia utgiven av Hjalmar Holmquist och Hilding Pleijel.100.00
34067Plith Sigvard / Samlingar och Studier till Svenska kyrkans historia 35 Kyrkoliv och Väckelse Studier i den nyevangeliska väckelsens genombrott i Skara stift65.00
82397Quensel Oscar / Strödda drag af svenskt kyrkolif under gångna tider75.00
83119Religion- och kyrkoguide religiösa organisationer bland invandrare i Sverige75.00
11128Rodhe Edv / Svenska kyrkan omkring sekelskiftet75.00
81593Rosenberg Sven-Åke / Män med mitra. Episoder och erinringar.150.00
29036Rydberg Alexander / Peter Murbecks verksamhet i Skåne Akademisk avhandling200.00
80936Rönnegård Sam / Ansgarsarvet100.00
55694Samtal om kyrkan mellan representanter för kristna samfund i Sverige ( G Ankar, N Dahlberg, Å V Ström, G Stendahl, A Eeg-Olofsson, T Öman m fl) 100.00
84243Skara stift / Kyrkan och sjömansvården En hälsning till församlingarna från Skara stift sjömansvård75.00
80285Skog Margareta (red) / En salig blandning (Tro o tanke)75.00
80284Skog Margareta / Gudstjänst och andaktsbesök i Stor-Stockholm; Carlsson Jan / En regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka55.00
55240SOU / Slutbetänkande från en arbetsgrupp inom svenska kyrkan i frågan om dopet och kyrkotillhörigheten SKU 1989:140.00
54114Staten och trossamfunden Slutbetänkande av Kyrkoberedningen SOU 1994:4275.00
80515Stenberg Ragnar / Våra medeltida kyrkor före de gotiska katedralernas tid. 55.00
55579Stenberg Ragnar / Kyrka och kyrkoskrud55.00
28094Stenberg Ragnar / Kyrka och kyrkoskrud75.00
54180Stoltz Ingmar / Folkets röst om kristendom och kyrka. En gallupkommentar. 45.00
80928Strömberg Bengt / Uppsala Ärkesäte 800 År.75.00
23326Sundstedt Arthur / Striden om konventikelplakatet100.00
32721Sundstedt Arthur / Striden om konventikelplakatet90.00
60145Sundstedt Arthur / Träskofolket, andra upplagan70,00
54181Sundström Erland / Trossamfund i det svenska samhället En orientering i svensk religionssociologi75.00
82002Svennebring Otto / S:t Sigfrid i Södra Möre : Mannen som blev en legend110.00
82408Svenska Kyrkans Årsbok 195155.00
13169Svensson Axel B / Icke med makt och icke med kraft Huru den lutherska reformationen befästes i Sveriges rike genom mötet i Örebro år 152970.00
22340Södergren Viktor / Vägar vi gått och vägen fram Tankar och linjer till hundra år av svenskt kyrkoliv75.00
83130Thulin Gabriel / Ordinarie prästerliga tjänster i privilegierade territoriella församlingar Efter uppdrag utgiven200.00
55582Thulin J / Kampen för församlingslivets förnyelse i Evangelisk-Lutherska kyrkan140.00
70480Thulin J. / Kampen för församlingslivets förnyelse i evangelisk-lutherska kyrkan100.00
86110Thulin J. / Prästhemmet. Förr och nu. Ett bidrag till reformationsjubileet75.00
40124Thulin Olof / Växjö stift i missionsperspektiv En 1800-talsstudie rörande yttre mission55.00
21399Thyresson Bertil / Sverige och det protestantiska Europa från Knäredsfreden till Rigas erövring90.00
26655Tomson Ragnar / Lekmän, präster och prelater Kring allmänna kyrkomötet år 1868 Med särskild hänsyn till P P Waldenström och Viktor Rydberg125.00
29718Ullman U L / Kyrklig Handbok för Konfirmandet och Konfirmerade i Svenska Evangelisk-Lutherska Kyrkan100.00
30166Värendhall / Stugan vid skogstjärnen svenska livs- och tidsbilder från det religiösa genombrottets tid under senare delen av förra århundradet140.00
21124Walan Bror / Judas-kyssen En undersökning om kristendom på undantag och religionsfrihetens begränsning i Sverige på 1980-talet35.00
21077Walan Bror / Ut med väckelsen ur svenska kyrkan40.00
83659Wallgren Erik / Individen och samfundet Bidrag till kännedomen om samfundstänkandet i Swensk Kyrkotidning 1855-1863110.00
81708Westman Knut B / Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s 120.00
55444Westman Knut B / Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s En undersökning90.00
27461Westman Knut B / Uppsala möte och dess betydelse45.00
30442Westman Knut B / Uppsala möte och dess betydelse40,00
26928Westman Knut B. / Den svenska kyrkans utveckling fråb S:t Bernards tidevarv till Innocentius lll:s75.00
24924Wijkmark Henning / Svensk kyrkohistoria del I60.00
70600Wijkmark Henning / Svensk kyrkohistoria dell II70.00
54817Wijmark Henning / Kyrkohistoriska framgment.100.00
24331Wikmark Gunnar / G E Beskow och nyevangelismen till belysning av svenskt kyrkoliv under 1800-talets senare hälft Praktisk-teologisk studie110.00
86074Wildte Fridolf / Prästgården i lag och byggnadstraditon75.00
84788Wingren Gustaf / Gamla vägar framåt55.00
84696Wordsworth John (Biskop af Salisbury) / Den svenska kyrkan. Föreläsningar hållna i St. James´ Church i Chicago 24 - 29 oktober 1910. 75.00
86186Wulff Curt / Kyrklig hembygdsvård45.00
11111Åhman Egon / Sekulariseringsprocessen och kyrkan90.00
57524Åkerblom Sigfrid / Från C.A Agardh till C.H Rundgren Studier i Karlstads stifts kyrkohistoria under väckelsetiden Prästmötesavhandling60.00
55275Österlin Lars / Svenska kyrkan i profil - Ur engelsk och nordiskt perspektiv45.00
82525Österlin Lars / Thomanders kyrkogärning. Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 37.75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |