Kyrkor och Kyrkohistoria / Frikyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
24866 Andersson Krister, Eldebo Runar / Rådslag om mission i Sverige, häfte 1 35.00
575873Albertsson Eskil, Bengtsson Anders, Claesson A-M, Wern Paul / Korset, vittnesbördet och gemenskapen Personliga perspektiv på Svenska Alliansmissionens 150-åriga historia 95.00
26147Alexandersson Erik / Läsarefolk50.00
80454Allvarligt talat en debattbok om frikyrklighet G Ander, O Dahlén, K G Doolke, A Eeg-Eolofsson, E Ingelstam, P-O Hanson, O Engström55.00
90301Alm Helge / Svensk Metodistmission i främmande länder. En översikt60,00
83289Almquist Arvid (Red) / Och de gingo ut Jubileumsskrift om Svenska Alliansmissionens yttre missions första 50 år. 70.00
52377Amythos / Den moderna teologien och Bibeltrogna Vänner100.00
25338Anderson Anders / Om Frälsningsarméns religion220.00
10575Andersson Anders B / Maranata-väckelsens hemlighet75.00
53108Andersson Axel / Förr och nu Ett ord om Svenska Missionsförbundet70.00
82474Andersson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Del II.75.00
575827Andersson Krister / Uppdraget Missionen i våra hjärtan35.00
33480Andin Carl / Örebro Missionsskola 1908-1933 Minnesskrift med porträttsamling jämte kortfattade biografiska uppgifter över lärare och elever110.00
10729Aronson Torbjörn / Guds eld över Sverige Svensk väckelsehistoria efter 194580.00
85024Arvidson Lars / Folkbildning i rörelse. Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse65.00
90304Arvidson Theodor / Metodistkyrkan. Vad hon är vad hon lär vad hon vill40,00
500260Aspengren Gust, Bergquist Magda, Gründe Gustaf, Hartman Olov, Krook Isak, Pfannenstill Magnus, Reuterdahl Ebbe, Stiernstedt Marika, Walther Hülphers, E. Zetterström Hasse / Moralisk Upprustning 35
09647Beijbom Anders, Gustafson Sture / Väckelser och samfund i Sverige60.00
82551Bergfeldt David, Lönnå Titus, Nilsson Enock (Red) / Medelpads Baptistmission 100 år200.00
82070Bergsten Torsten / Frikyrkor i samverkan Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993330.00
575800Bergsten Torsten / Frikyrkor i samverkan Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-199395.00
24023Bolin Per / Annorlunda enhet75.00
55753Bowman C.V (Red) / Missionsförbundets första femårsperiod Protokollen från Årsmötena 1885-1890 (USA)125.00
56609Bredberg W. / Frihet - Ordning Om gudstjänstlivet inom Svenska Missionsförbundet100.00
15852Bredberg William / Sällskap samfund kyrka? Vad syftade Missionsförbundets fäder till?75.00
90298Cannon William R / Metodismens bidrag till den ekumeniska rörelsen40,00
33827Covenanters in Europe and America80.00
52996Cronsioe Ihlar Eva (Red) / Vägen vidare! Vad gör vi efter Ö 89?95.00
26138Danielson Hj / Stjärnorna lyser Folkliv och väckelsrörelse Berättelse fråm 1870- och 80-talets Sverige100.00
14398Danielson Hj. / Under den högstes beskärm Andra delen35.00
14399Danielson Hj. / Under den högstes beskärm tredje Delen35.00
14397Danielson Hj./ Under den högstes beskärm Del I. 35.00
84783Danielsson H J / Under den högstes beskärm Fjärde delen Skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Åren 1908-193360.00
55100Danielsson H.J / Stockholms Första Baptistförsamling 1854-1929 Minnesskrift av dess 75-åriga tillvaro70.00
84785Danielsson Hj / Under den högstes beskärm Skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Andra delen 1886-188460.00
84784Danielsson Hj / Under den högstes beskärm skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Tredje delen Åren 1885-190860.00
70386Davidsson Birger / Det började med ett bönemöte..25.00
28880De fria kristna samfunden En utredning150.00
32724Dominique Stig (Red) / Vinna ungdom för Gud Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund genom 60 år 1892-195285.00
57565Dominique Stig / Av herren har det skett 1892-1942 Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund Minnesskrift95.00
80468Dominique Stig / Av Herren har det skett Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1942 Minnesskrift85.00
53124Eeg-Olofsson (Red) / Tänkt och timat utgiven med anledning av Fria Kristliga studentföreningens tjugofemårsjubilem 1912-1937150.00
84143EFS/ Redogörelse för öfwerläggningarne wid det enskilda diskussions- eller predikantmötet den 7-9 juni 187775.00
81295Efter tjugofem år - minnesskrift Helgelseförbundets tjugofemåriga verksamhet bland kineser och zuluer195.00
90300Eimir R / Metodistisk kyrkosyn40,00
53162Eldebo Runar / Vart är frikyrkan på väg? Ett försök till kärleksfull positionsbestämning45.00
84929Engström Olle m fl (Red) / Positioner o perspektiv - En debattbok med anledning av FKS 50-årsjubileum75.00
70223Erikson J.M. / Metodismen i Sverige En historisk-biografisk framställning af metodistkyrkans verksamhet i vårt land Med porträtt af samtliga predikanter och vyer af de flesta kyrkor90.00
83771Eriksson Linné, Redaktionskommittén / ..men Gud gav växten Örebromissionen 75 år125.00
31864Eskilsson Enar / Vallersvik45.00
57539Espner Karl, Landmér Gustaf, Zackrisson Edv. / I Guds tjänst Utgiven i anledning av Kronobergs Läns Missionsförenings 75-åriga tillvaro 1886-196140.00
60327Ett arbete Utredning om Svenska Missionsförbundets barn- och ungdomsarbete35.00
34068Ett sekel i Herrens tjänst 1887-1987.95.00
55791Forkman Gunnar , Svennungsson David / Den nya Religionsfrihetslagen En orientering50.00
13162Fosterlands-stiftelsens distriktsföreståndare / I Herrens tjänst Rättframma ord om vår inre mission55.00
57540Fredberg G, Sonesson J (Red) / Minnesskrift vid Helgelseförbundets fyrtioårsjubileum i Juni 192785.00
10045Fredberg Gustaf / I skördefolkets spår Skildringar och erfarenheter av helgelseförbundets missionärer i Kina och Afrika under 50 år130.00
575251Fredberg Gustav (Red.) / Helgelseförbundet 1887-1937 En återblick vid 50års-jubileet 50.00
84177Fribaptistsamfundet / Minnesalbum från fribaptistsamfundets missionsarbete i Afrika under femtio år 1892-1942125.00
84813Fridén George (Red) / Svensk Baptism genom 100 år95.00
12857Friederichs Hulda / En världseröfring. Några blad ur Frälsningsarméns romantik. Med förord af general Booth.75.00
54197Frikyrkan inför framtiden60.00
80926Frikyrkliga Samarbetskommitten / De frikyrkliga samfundens utbredning i Sverige Statistisk redogörelse50.00
54183Frikyrkosamfunden och tidsläget Föredrag vid sjätte allmänn frikyrkomötet90.00
31278Frikyrkosverige en livsstilsstudie80.00
26518Frälsningsarmén hundra år 1882-198275.00
54120Fur R / Kyrkosamfund och religiösa organisationer i Sverige Kort historik över uppkomst och utveckling55.00
54198Fur Rob / En samfundsbok till de kristnas tjänst Kort historik över de religiösa samfundens i Sverige uppkomst och utveckling90.00
80931Fur Robert / Pilgrimskyrkan75.00
81232Förlagskommittén Fribaptistsamfundet / Något om vår tro Fribaptisterna Deras historia, trosuppfattning och verksamhet75.00
54199Genitz Einar, Thorvald Källstad, Ansgar Eeg-Olofsson, Simon Öberg / Debatt om Svensk frikyrka Diskussionsinlägg75.00
82512Gustafsson Ingmar / Fred och försvar i frikyrkligt perspektiv 1900-1921 Debatt inom Svenska Missionsförbundet125.00
32864Haglund Oscar (Red) / Biblisk tidskrift Organ för bibliskt tro och forskning 1927 75.00
27803Haglund Oscar (Red) / Biblisk tidskrift Organ för bibliskt tro och forskning 1928 75.00
10926Haglund Oscar (Red) / Biblisk tidskrift Organ för bibliskt tro och forskning 1929 75.00
28227Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193070.00
26192Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 1931 70.00
32863Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193270.00
36465Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193370.00
00598Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 1934 70.00
12748Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193570.00
113872Hallingberg Gunnar (Red) / Kallelse och funktion. En bok om Betlehemskyrkan i Göteborg vid 100-årsjubileet 1961120.00
11372Hallingberg Gunnar (Red) / Kallelse och funktion. En bok om Betlehemskyrkan i Göteborg vid 100-årsjubileet 1961120.00
56478Hassler Ove / Våra syföreningar En handbok 50.00
85471Helgelseförbundet / Vittna och vinna 1887-1962 Missionssällskapet Helgelseförbundet95.00
32964Helgelseförbundets missionärer Biografiskt album100.00
70277Hofgren Allan (Red) / Johannelunds Teologiska Institut 1863-196370.00
34855Hofgren Allan (Red) / Medhjälparen nr 3,6 och 8 196930.00
00626Hofgren Allan (Red) / Svenska trossamfund Historia, tro och bekännelse, organisation, gudstjänst- och fromhetsliv50.00
57544 Hofgren Allan / EFS Rötter De trodde och vågade60.00
11137Holmgren Kristian (Red) / Reformation pågår Svenska missionsförbundet bland kyrkofamiljerna40.00
90141Hubertsson Hubert / Andens eld över Smålandsbygd. Pingstväckelsens uppkomst och utbredning - en översikt.110.00
81813Hydén Nils / Elden En bok om tor Några drag från Frälsningsarméns början i Sverige150.00
85521Hydén Nils / I de levandes land Roman från frälsningsarméns början155.00
17962Hylander Fride / Evangeliska Fosterlandsstiftelsens ställning till Bibeln och bekännelsen 100.00
30284Höglund Gösta / Blod och Eld60.00
81636Hökby Nils / Samfundet som blev en sekt 125.00
83791I skördefolkets spår Skildringar och erfarenheter av Helgelsförbundets missionärer Fjärde samlingen130.00
575586Imsen Arne / Bannlyst frihet - Fallstudie över missbrukad mediamakt40.00
82565Jacobsson Gunnar / Arvet ej förspill (Mjölby)60.00
84999Johansson Erland / Väckelserörelsen och samhället En historisk studie av Karlskoga 1875-1900120.00
70247Johansson Ivar, Bengt Meyer, Huberth Hubertsson / Guds eld över Jönköping Vittnesbörd om väckelsen75.00
19539Johansson Torsten, flera författare / Vi tro - Därför tala vi80.00
56522Jonasson Curt / Träänglar80.00
90335Julén Jonatan / Metodistkyrkan i Sverige. Några grunddrag av dess uppkomst och utveckling70,00
82516Jämte Anders (pseud Anders Backman) / I Lugnberga - när den nya rörelsen skulle införas Frireligiös tidsbild 175.00
53123Keijer Augustinus / Ungdomen för Kristus En minnesbok med anledning av Svenska Missionsförbundets Ungdoms tjugofemårsjubileum75.00
90287Kennedy Gerald / Kännemärken på en metodist. Tillägnad Harry Denman60,00
27908Kight Walker L / Jesus People Come Alive55.00
90086Kjäll Thorsten / De följde en fana En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige 1882 - 195795.00
60238Kjäll Thorsten / De följde en fana En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige 1882 - 195775,00
70067Kjäll Thorsten / Fackla och fanfar Gammalt och nytt ur Frälsningarméns historia60.00
84373Kjäll Thorsten / Halleluja - En bok om Frälsningsarmén90.00
54359Kjäll Thorsten / Korsets färger bära Berättelsen om Frälsningsarmén i Sverige under åren 1882-1982 3 delar240.00
82782KM och församlingarna inför 80-talet75.00
10957Kroll Wilfried / Jesus-rörelsen Om ungdom i uppbrott i USA och Europa Utgiven och kommenterad av Wilfried Kroll75.00
60068Kårbrant Sven / Hundra Torpkonferenser En jubileumsbok om Helgelseförbundets konferenser på Torp105.00
500347Källstad Thorvald / Den goda grunden Traditionen, erfarenheten, förståndet, Bibeln - kyrkans fyra grundstenar100.00
85999Lagergren David (Red) / Samfund i förändring Baptistisk identitet i Norden under ett och ett halvt sekel85.00
84764Lagergren David / Framgångstid med dubbla förtecken Svenska baptistsamfundet åren 1914-193280.00
18399Larsson A P / Svenska Söndagssskolans Historia165.00
15780Larsson O / Kyrkoideal och Frikyrkomål Studier i kyrkoliv och praktisk teologi En kritisk undersökning till Sv. Missionsförbundets 50-årsjubileum85.00
500112Larsson Rich. / Med sikte på framtiden 80.00
27427Larsson Richard / Frikyrkoperspektiv90.00
57578Levander Eskil (Red) / Evangeliska fosterlands-stiftelsen genom 75 år Jubileumsskrift 1856-1931: Band I och II125.00
83561Lindberg Alf / Reformation och väckelse. Kyrka och frikyrka från högmedeltid fram till 1800-talets mitt80.00
83560Lindberg Alf / Väckelse Frikyklighet Pingströrelse Väckelse och frikyrka från 1800-talets mitt till nu110.00
70366Lindström Harry (Red) / Kallelse studium gärning Till Teologiska seminariets 100-årsjubileum95.00
57541Litteraturkommittén J. S-n / Av Herren har det skett Helgelseförbundet 60 år95.00
57554Lodin Sven (Red) / Boken om De Ungas Förbund65.00
84763Lund E / Baptistsamfundets hednamissionärer Missionshistoriska och biografiska skildringar200.00
54063Lundahl J.E / Några ord om Svenska Missionsförbundet35.00
55893Lundahl J.E / Några ord om Svenska Missionsförbundet35.00
57556Lundmark John / Vilken kallelse har evangeliska fosterlandsstiftelsen?30.00
33543Lundqvist Karl Axel / EFS i demokratins tidevarv Utvecklingen som inomkyrklig rörelse 1918-192780.00
90477Lundqvist Karl Axel / Organisation och bekännelse Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska kyrkan 1890-1911 65.00
81562Lundström Carl, Thimoteus & Magnusson, John Lindesberg, / Skördemän och skördefält Några uppgifter om Örebro Missionsförenings historia och arbete 250.00
26112Lövgren Oscar / Ur väckelserörelsens historia II Värmländskt fromhetsliv140.00
80350Lövgren Oscar / Ur väckelserörelsens historia II Värmländskt fromhetsliv120.00
81561MacInnes Jim / Berättelsen om Jutatorpet55.00
52930MacInnes Jim / Jesusfolkets hemliga kraft45.00
82498Magnusson John / Elden som ingen kunde släcka55.00
83237Magnusson John / Under guds ledning Örebro Missionsförenings framträdande och verksamhet45.00
83715Magnusson John, Lagerqvist Sven, Sollerman Samuel / Örebro Missionsskola 1908-1958 Minnesskrift med porträttsamling jämte kortfattade biografiska uppgifter över lärare och elever95.00
70490Malmström Evald / 50 års fälttåg Frälsningarmén i Sverige 1882-1932100.00
12965Malmström Evald / Frälsningsamén särskilt dess verksamhet i Sverige 1932-1942125.00
82816Metodist-episkopalkyrkans Lära och kyrkoordning 1912 med tillägg110.00
85122Metodistkyrkans i Sveriges Femtioårsjubileum 1876-1926 50.00
19127Metodistkyrkans årskonferens i Oskarshamn 9-14 juni 1992 Konferenstryck 75.00
57566Missionsskolan Kortebo 1969 25.00
13089Molin Lennart (Red) / Frikyrklig moral60.00
81536Myrén Viktor / De goda fotspåren Kulturskildring ur folkväckelsens historia II140.00
53107Myrén Viktor / Mästaren vid Gränsen. Kulturskildring ur folkväckelsens historia55.00
81537Myrén Viktor / Mästaren vid Gränsen. Kulturskildring ur folkväckelsens historia med inledninga av Erik Hjalmar Linder140.00
57551Möller Lennart, Eva Sundelin-Axelsson (Red) / Enkel fakta samling om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen25.00
40304Nicklasson Gösta / Missionsförbundet och ekumeniken35.00
500220Nicol Alex M. / Halfround the world with Generals Booth225.00
10868Nilsson Fred / Parakyrkligt Om Business och bön i Sverige65.00
57558Nilsson Torsten / Lystring Ett upprop till Fosterlands-stiftelsens folk om ett missionssällskaps kris och förnyelse30.00
500337Norberg Arvid / Frikyrklighetens uppkomst med särskild hänsyn till Skara Stift95.00
15563Norberg J.P / Svenska Missionsförbundet och dess framtid50.00
34142Nordquist G.F / Läseriet i Norunga 1859-1899 Ett fyrtioårsminne25.00
31993Nyhlén Erik / Svensk frikyrka40.00
14291Nyren J (Red) / Tidsbilder Svenska Missionsförbundet vid 50 år65.00
40679Ohlden A (Red) / Bildgalleri ur Svenska Missionsförbundet425.00
36066Olrik Ingeborg / De första vid fronten William Booth, hans medarbetare och östra Londons fattiga110.00
40457Olsson, Karl A. / Pietismen - Waldenströmföreläsningar 196645.00
70230Ordrer og Regler for feltofficerer100.00
56325Otterdahl-Elmstrand Ella / Röster som tystnat men ändock tala Ett knippe livsbilder från väckelsetiden på 1850-60-talet75.00
80247Palmaer G. / På Mästarens bud - Svenska Missionsförbundets yttre mission under 60 år50.00
54313Palmquist K A / Frikyrklig kamp Skildringar ur en frikyrklig skollärares erfarenheter65.00
35004Palmquist K A / Frikyrklig kamp Skildringar ur en frikyrklig skollärares erfarenheter75.00
82897Palmqvist Efraim (red) / Trosvittnet årgång 1943 Redaktör 220.00
34705Peán Charles / När Frälsningsarmén kom till Djävulsön. En skildring från straffkolonin i Franska Guyana.75.00
100985Pedersons Duane / Jesusfolket25.00
10916Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse I Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 55.00
34835Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse II Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 55.00
26699Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse III Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar40.00
11042Petri Laura / Catherine booth och salvationismen i belysning av religiösa frändskaps- och antagonistförhållanden180.00
18110Petri Laura / Frälsningsarmén Religionsvetenskaplig undersökning145.00
18404Petri Laura / I främmande hamn (Om svensk sjömansmission)85.00
51453Pettersson Bertil (Red) / Betelseminariet 100 år85.00
19125Plowman Edward / The Jesus movement50.00
83434Plowman Edward E / Jesusfolket -Redogörelse om kristna revolutionärer i verksamhet60,00
72022Porter J / Sammandrag af Methodismen innehållande ett utkast till dess Historia220.00
54989Porter James / Metodistkyrkans historia En sammanfattning af De märkligare tilldragelserna inom metodistkyrkan samt hennes nuvarande tillstånd i de olika verldsdelarene...220.00
70226Porter James / Metodistkyrkans historia En sammanfattning af De märkligare tilldragelserna inom metodistkyrkan samt hennes nuvarande tillstånd i de olika verldsdelarene...200.00
24542Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige Femtonde årskonferens hållen i Westervik100.00
61002Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige nittonde årskonferens hållen i Stockholm100.00
32274Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige sjuttonde årskonferens hållen i Göteborg1892100.00
40532Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige åttonde årsmöte hållen i Wisby100.00
84924På väg mot frikyrklig enhet 75.00
34692Rasmussen N.O / Den karismatiska väckelsen 75.00
85016Rasmussen Helge / Fodspor - 60 år blandt frikirkefolk75.00
53596Religionsfrihetslagen och därmed sammanhängande lagar, förordningar och kungörelser jämte kommentarer55.00
54214Religionsguiden Adressförteckning över trossamfund bland invandrare och minoriteter60.00
57552Roden Nils / Hans Jacob Lundborg En pil på Herrens båge Initiativtagare till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen35.00
15983Rodén Nils / Johannelunds Missionsinstitut genom 75 år150.00
84412Rosén Aug / Svenska Missionsförbundets grundprinciper45.00
86021Rudén Erik / Baptismen i Europa50.00
30132Samuelsson Olof, Lundberg Mårten / EFS / Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Konferens Örebro 16-20 Juni 197225.00
23253Sollerman Samuel / Det minnesrika trettiotalet Ett av de största decennierna i svensk 1900-talshistoria60.00
85127Stenström Gösta / Missionskyrka - efter och före 200075.00
57555Stiftelsens styrelse / Evang. fosterlands-stiftelsens 50-åriga verksamhet 1856-1906 En Minnesskrift70.00
34900Stig Svärd (Red) / Dokument från Örebro25.00
54184Strömstedt Aug / Bibeln och samfundsbildningarna (Enhet eller splittring) Ett ord till Sveriges frikyrkofolk100.00
83057Sturesson Margaretha / Om det så skulle kosta mig livet.40.00
24028Sundström Erik / Fabian Månsson och frikyrkan40.00
53543Sundström Erland / Den karismatiska vågen45.00
55684Sundström Erland / Förbundskyrkan nådegåva eller villfarelse75.00
10323Sundström Erland / Jesusrörelsen över alla gränser Upplevelser av nya kristna och förnyade kristna 50.00
57576Svenska Alliansmissionen / Svenska Alliansmissionens ungdomsförbund 1892-1932 Minnesskrift85.00
57577Svenska Alliansmissionen / Svenska Alliansmissionens ungdomsförbund 1892-1932 Minnesskrift (Inbunden)100.00
85459Svenska Alliansmissionen / Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund Minnesskrift till dess 30-års-högtid 192295.00
41425Svenska Alliansmissionens 100-årsjubileum i Jönköping 30 maj-7 juni 1953 Program. 85.00
84809Svenska baptistsamfundet 1887-1914 den baptistiska organisationsduallismens uppkomst250.00
60125Svenska Folkrörelser II Missionssällskap, Svenska kykans frivilliga arbete och Frikyrkosamfund275.00
40427Svenska Missionsförbundets Generalkonferens 8-14 Juni 1959 Program25.00
18078Svenska Missionsförbundets matrikel över dess församlingar och missionsföreningar Upprättad i April 1910100.00
86290Svensson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Del I90.00
83229Svensson Edv. (Red) / Arvet som förpliktar Gärningen i nuet Några ord om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen30.00
57559Svensson Edvin (Red) / Arvet och gärningen EFS Presenteras30.00
84812Svärd Arvid, Wange Per / Det hundrade året En krönika i ord och bild om Svenska baptistsamfundets jubileumsår 1947-4855.00
26136Svärd Lydia / Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867-1911 Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik110.00
80614Swedberg Bo / Frikyrka på väg55.00
575804Thomson Ragnar (Red) / I lappkåtor och nybyggartorp125.00
21934Thörnberg E H / Frälsningsarmén En engelsk skapelse inom svenskt samhällsliv En studie80.00
24009Thörne Rosa / En separatist-familj Skildring från 1870-talet100.00
26144Thörne Rosa / Villoandarna Några pennteckningar från 1860- och 1870-talet75.00
82898Trosvittnet årgång 1942 Redaktör Efraim Palmqvist220.00
52645Tägt Nils / Arvet från Ekman45.00
32958Våra evangelister ett porträttgalleri110.00
575609Västra Sveriges Distriktsförening av Baptistförsamlingar / Handlingar vid årsmötet i Betelkapellet Borås den 30 Jan. -1 Febr. 193245.00
83022Wadström B / Evang. Fosterlands-Stiftelsens Historia Del I och II100.00
23678Walan Bror / Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet En studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och SMF:s utveckling till o. 1890150.00
84855Walan Bror / Året 1878 Waldenströmföreläsningar 197750.00
12561Wennås Olof (Red) / Liv och Frihet En bok om Svenska Missionsförbundet60.00
31713Werner N / På hedningarnes väg Bilder från Svenska missionsförbundets missionsfält125.00
81336Westin Gunnar / Den Kristna friförsamlingen i Norden Frikyrklighetens uppkomst och utveckling90.00
84765Westin Gunnar / I den svenska frikyrklighetens genombrottstid. Svensk baptism till 1880 talets slut. Kyrkohistoriska uppsatser130.00
54115Westin Gunnar / Trossamfund i Sverige.50.00
81332Westin Gunnar / Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld. III Brev från och till den svenska baptisemnes banbytare 1850-1855 Första delen100.00
57557Wiberg Torsten (Red) / EFS på 70-talet Problem och lösningar35.00
56471Widéll Evald / Väckelse och frikyrkoliv i Nårungabygden 140.00
55299Wikfeldt Sigfrid / Frälsningsarmén i världsmissionen. 1. Den internationella insatsen.90.00
70526Wikfeldt Sigfrid / Frälsningsarmén i världsmissionen. 2. Den svenska insatsen.100.00
17684Wiklund Henry / Predikant pastor präst : EFS samfundsproblematik 1940-197265.00
83419Wikström Stig (Red) / I kärlekens tjänst på Kristi bud SAM:s yttre missions 75 års skrift75.00
29805Wärendhall / Fiskaren på Björkenäs Bilder och skildringar från det religiösa genombrottets dagar i mitten av 18:de århundradet100,00
21241Wärenstam Eric / Döpare och kyrkomän Bilder ur den svenska folkväckelsens historia65.00
11597Zettergren Manne, Sandmark Em. / Benådade bygder. Minnesskrift med anledning av Jönköpings Ansgariiförenings 50-åriga tillvaro 1902-1952.50.00
83521Åberg Georg / Förändringens vindar50.00
57564Åberg Göran / Sällskap - Samfund Studier i Svenska Alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt100.00
82744Åqvist Berit (Red) Tro Frihet Gemenskap Svensk Baptism genom 150 år75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |