Teologi / Homiletik
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
70400Adell Arthur / Kanaans tungomål eller tidningssvenska i nutida predikan?80.00
90423Adell Arthur / Skriftetal av prästmän inom svenska kyrkan100,00
90245Alinder Karl / Min predikotext. Utkast och belysande bilder i anslutning till svenska kyrkans högmässo- och aftonsångstexter. Första årgången100,00
23362Anderson Sir Robert / The Gospel and its Ministry A Handbook of Evanglical Truth75.00
23409Andersson Carl / Sänd av Herren Dispositioner75.00
60112Andin Carl / Predikantens rådgivare55.00
70339Begquist Bengt Jakobsson / Utkast till Högmesso-Predikningar öfwer de vanliga Sön- och Helgedags-texterna Ny årgång 140.00
33240Benander C E / Homiletiska grundlinjer70,00
85810Benander C E / Homiletiska grundlinjer90.00
10588Bentzer Tage Svenungsson David / Skriftetal50,00
81000Berglund Emil / Om Predikan Studier och tankar ur själavårdssynpunkt75.00
90205Berntson Karin / Vårsådd. Textutredningar över evangelietexterna65.00
90246Berntson-Randhem Karin / Vårsådd II. Textutredningar över andra årgångens högmässotexter65.00
575585Berntson-Randhem Karin / Vårsådd III. Textutredningar över tredje årgångens högmässotexter65.00
23366Bexell Bertil / Griftetal Samlade av Bertil Bexell90.00
60334Bexell Bertil / Griftetal Samlade av Bertil Bexell100,00
17786Bexell Göran / Teologisk etik i Sverige sedan 1920-talet50.00
85813Bexell Oloph / Botfärdighet och tro85.00
81481Björck Gustaf Daniel / Skriftetal i vald samling100,00
575832Braga James / Bibliska budskap 75.00
27414Braga James / How to prepare Bible messages70.00
70408Bredberg W, Gustafsson J, Löfberg S, Wennfors I (Red.kommitté) / Ordet och tjänsten Inför missionsskolans 75-årsjubileum95.00
70398Brilioth Yngve / Landmarks in the history of preaching120.00
32711Bring L / Passionshistoriens Homiletiska behandling110.00
86056Bring E. G. / Det kyrkliga Perikopsystemet145,00
90242Bring S L / Predikoutkast öfver andra årg:s högmässotexter80,00
70373Bring S L / Predikoutkast öfver första årg:s högmässotexter120.00
83788Broadus John A / Lectures over the History of preaching85.00
40581Bröndum L Praedikenen och dens forberedelse110.00
54501Buttrick David / Homiletic Moves and structures95.00
70383Börjesson Gustav / Förmaningens roll i förkunnelsen90.00
01377Cassady Marsh / Handbok för berättare75.00
86199Cederblad Carl / Det levande ordet. Synpunkter på tal och talkonst65.00
60108Cedersjö Harald / Bibliska studier del 1 Dispositioner för predikningar och andra tal100.00
56169Dahlby Frithiof / En guldgruva Bilder och aforismer 65.00
55852Dahlby Frithiof / En guldgruva Bilder och aforismer Del I och II150.00
81529Dahlby Frithiof / En guldgruva Bilder och aforismer Del I och II165.00
56156Dahlby Frithiof / En guldgruva Bilder och aforismer Del II75.00
23407Dala-Carl / Ur sanningens källa55.00
24327Dellner Johan / Sven Baelster En homiletisk studie Akademisk avhandling110.00
27280Dellner Johan / Sven Baelter en homiletisk studie50.00
90243Edén David / Vid förberedelsens stunder Utkast till predikningar, föredrag och tal100,00
23687Edén David / Vid förberedelsens stunder Utkast till predikningar, föredrag och tal II100.00
23412Edwall Pehr / Homiletiska anteckningar55.00
70374Ekelund Th / Frälsningstanken i svensk predikan och psalm En undersökning Prästmötesavhandling120.00
70375Ekelund Th / Frälsningstanken i svensk predikan och psalm En undersökning Prästmötesavhandling200.00
23336Ekström Gunnar (utgiven af) / Homiletisk behandling av Böndagstexterna under fleras medverkan 1931 trettiofjärde årgången60,00
23609Epistelpostilla Predikningar över episteltexterna av svenska präster Utgiven av Axel Malmberg125.00
70074Eriksson Algot (red) / Sju korgar fulla. Med bidrag av flera Ordets förkunnare50,00
23841Fagerberg Holsten med kommentar av René Kieffer / Skatten i lerkärl80.00
12962Fogelmark K.L.S / Erfarenheter från min prästtid med akt på predikan mm80.00
11556Forsyth P T / Positive preaching and the modern mind60.00
55119Franck Ingemar / Mikaelidagens predikan65.00
70344Fredberg Gustaf / Evangelisten och Budskapet 110.00
56598Fridrichsen Anton / Fyrahanda sädesåker En kommentar till Evangeliebokens högmässotexter85.00
10264Fridrichsen Anton / Fyrahanda sädesåker En kommentar till Evangeliebokens högmässotexter95.00
28976Fridrichsen Anton / Fyrahanda sädesåker En kommentar till Evangeliebokens högmässotexter70.00
26682Fuglsang-Damgaard H / Det enskilda skriftermålets förnyelse50.00
54961Fur Rob / Texten nästa söndag Dispositioner samlade100.00
90248Fur Rob / Texten nästa söndag? Dispositioner 60,00
53198Fur Robert / Mina åhörare! Något om talkonsten i exempel pch synpunkter35.00
52246Gee Donald / Andefylld predikan95.00
82226Gerhardsson Birger / Om predikan oration vid prästmötet i Lund 26 augusti 197540.00
19715Gerleman, Andersson, Nyström / Kommentarer till predikotexter ur Gamla Testamentet65.00
12963Goodman George / Seventy Lessons in Teaching and Preaching Christ Prepared for Teachers Preachers Leaders100.00
85812Gough John B. / Eko från talarestolen eller levande sanningar för förstånd och hjärta50.00
70421Grönlund Eric / Kan vi predika bättre?100.00
70382Hammar J A / Kyrkans förkunnelse Synpunkter på predikan och vår tid Prästmötesavhandling200.00
28031Hammar K G / Det som hörs ett predikoteoretiskt perspektiv.75.00
56389Hammar K G / Dialog i kyrkan- synpunkter på predikan145.00
33443Hammers J.A / Kyrkans förkunnelse Synpunkter på predikan och vår tid 95.00
32844Hanson Stig / Dagens text En studiebok om evangelietexterna 1 Advent - Påskdagen25.00
30539Hansson Stig / Konungen kommer. Textutkast för kyrkans söndagsskola I årg50.00
11194Hansson Stig / Konungen kommer. Textutkast för kyrkans söndagsskola II årg50.00
28356Hansson Stig / Konungen kommer. Textutkast för kyrkans söndagsskola III årg45.00
00394Hedberg Gösta / Budskapet och tjänsten75.00
55777Hedén Stig B / Tala bra med egna ord45.00
24995Helander Dick / Kyrkans texter tillkomsten av 1862 års texter110.00
86142Helander Dick / Kyrkans texter tillkomsten av 1862 års texter80.00
70390Henningsson Hilma / Rösten och talet70.00
70338Hippel Oscar / Studier till predikans historia under nyromantiken I100.00
82511Hippel Oscar / Studier till predikans historia under nyromantiken II100,00
28320Hognestad Olav / Ordet i ordenen Bibleltolkning og preken i Karl barths dialektiske Guds-ord-teologi100.00
86138Holmdahl Otto S. / Gammal och ny förkunnelse. En studie i nutida svensk predikan75.00
70384Holmdahl Otto S. / Gammal och ny förkunnelse. En studie i nutida svensk predikan100.00
23630Hult Karl, Ekström Gunnar (Red) / Homiletisk behandling af Böndagstexterna under fleras medverkan 192060.00
17798Hägglund H / Om predikoberedelsen Tankar och vinkar60.00
29522Hägglund H / Om predikoberedelsen Tankar och vinkar45.00
90240Hägglund H / Om predikoberedelsen. Tankar och vinkar70,00
36221Ihrmark Axel / Den religiösa förkunnelsens gestaltning i denna tid 110.00
70345Ihrmark Axel / Den religiösa förkunnelsens gestaltning i denna tid Några erfarenheter från det kyrkliga arbetet i en nutida svensk församling110.00
16071 Ivarsson Henrik / Predikans Uppgift En typologisk undersökning med särskild hänsyn till refomatorisk och pietistisk predikan75.00
82827Jansen J J / Evangelisk förkunnelse En livsfråga för kyrka och folk Homiletik175.00
40534Johanneryd Bo / Homiletiskt hantverk Praktiskt handledning för predikan i kyrkoåret115.00
56542Johansson Daniel / Ur Daniel Johanssons homiletiska kvarlåtenskap I-III 140.00
90244Johansson Daniel / Ur Daniel Johanssons homiletiska kvarlåtenskap II Utkast Öfver andra nya årgången af kyrkoårets högmässotexter140,00
23363Johansson Daniel / Ur Daniel Johanssons homiletiska kvarlåtenskap III Utkast Öfver andra nya årgången af kyrkoårets högmässotexter75.00
90204Johansson Martin / De nya evangelii-perikoperna till vägledning för studerande och prester70,00
60344Jones Sam P / Märkliga berättelser och uttanlanden100,00
23612Jonsson Ingvar / Frälsningens väg Predikningar i sammandrag över första årgångens evangelitexter enligt 1983 Evangeliebok75.00
10630Jonsson Ingvar / Sänd att predika30.00
70415Jonzon Bengt / Kyrkans förkunnelse60.00
70407Jonzon Bengt och Ysander Torsten / Förkunnelsen och förkunnaren100.00
23288Kaiser Jr Walter C / Toward an Exegetical Theology Biblical Exegesis for Preaching and Teaching135.00
17504Kommentar till Evangelieboken Episteltexter Påskdagen-domsöndagen årgång 155,00
21956Kommentar till Evangelieboken Evangelietexter Påskdagen-domsöndagen årgång 355,00
23337Kommentar till Evangelieboken Evangeliitexter Advent-långfredagen årgång 355.00
23287Kommentar till Evangelieboken Evangelitexter Advent-långfredagen årgång 155.00
23350Kommentar till Evangelieboken Gammaltestamentliga texter Advent-långfredagen årgång 355.00
23346Kommentar till Evangelieboken Gammaltestamentliga texter Påskdagen-domsöndagen årgång 155.00
84036Kommentar till Evangelieboken Gammaltestamentliga texter Påskdagen-domsöndagen årgång 255,00
23344Kommentar till Evangelieboken Gammaltestamentliga texter Påskdagen-domsöndagen årgång 355.00
85171Kommentar till Evangelieboken Gammeltestamentliga texter Advent-långfredagen årgång 155,00
54018Kommentar till Evangelieboken Gammeltestamentliga texter Advent-långfredagen årgång 255,00
52277Kämpe Yngve / Talaren handledning i offentligt talande75.00
40629Larsson Bo / Recept eller replik? Om predikans teologi och praktik140
70343Larsson Bo / Spadtag i orden. Funderingar kring predikan180.00
86107Leufvén Edv. / Upplysningstiden predikan. I. Frihetstiden75.00
86108Leufvén Edv. / Upplysningstiden predikan. I. Frihetstiden75.00
86109Leufvén Edv. / Upplysningstiden predikan. II. Den gustavianska tiden75.00
84953Lindberg Gustaf / Johannes Rudbeckius som predikant90.00
90249Lindegård Sven / Homiletisk behandling av böndagstexterna40,00
83630Linder Erik Hjalmar / Om jag skulle hålla en predikan - Tal till kristna och hedningar100,00
55929Lindgren Joh;s / Bilder och tankar 35.00
30101Ljunghoff J / Svåra bibeltexter I Textutredningar och lektionsutkast Berättelser ur Gamla Testamentet och Jesu liv75.00
51347Lodberg Johs, Mydske tein (Red) / Hverdag Söndag Hverdag Et mote med kirkeårets teksster 1 rekke75.00
23856Lundberg C R / Heliga budskap Predikoutkast FÖrfattade, samlade översatta och bearbetade55.00
90279Lundberg Einar / Guds ords tjänare. Prästen och förkunnelsen100,00
70523Lundberg Lars-Åke / Handbok i predikan Andra Årgången225.00
10696Lundberg Lars-Åke / Handbok i predikan Första Årgången225.00
82550Lundberg Lars-Åke / Handbok i predikan Tredje årgången225.00
70327Marstrander Peter / En bok om Prekenen120.00
14838Martling Carl Henrik / Mitt i verkligheten - Advent-Pingst - Homiletiska utkast till kyrkoårets episteltexter Nr 580,00
23097Martling Carl Henrik / Mitt i verkligheten - Trefaldighetstiden - Homiletiska utkast till kyrkoårets episteltexter Nr 6120.00
10499Martling Carl Henrik / Mitt i verkligheten - Trefaldighetstiden - Homiletiska utkast till kyrkoårets gammaltestamentliga texter Nr 380,00
23095Martling Carl Henrik / Mitt i verkligheten - Trefaldighetstiden - Homiletiska utkast till kyrkoårets predikotexter Nr 2110.00
70404Martling Carl Henrik / Nu på söndag Typstudieplan till Den svenska evangelieboken60.00
82085Martling Carl Henrik, Norén A-G (Red) / Kommentar till evangelieboken. II:1-3. Aftonsångstexterna.55.00
23094Martling Carl-Henrik / Mitt i verkligheten Homiletiska utkast till kyrkoårets gammaltestamentliga texter 4 Trefaldighetstiden80.00
10530Moltmann Jürgen / Befrielsens språk40.00
70370Muller Fredrik / Förkunnelsen och förkunnaren75.00
53372Nelson Gösta / En studie i den västsvenska förkunnelsens struktur Antinomidraget i nådens ordning110.00
56722Nelson Gösta / Hur predikan bygges upp100.00
28428Nelson Gösta / Tio skriftetal65.00
81067Nelson Henrik / En liten handledning i förkunnelsens hermeneutik75.00
32841Nelson Henrik / Studier i förkunnelsens hermeneutik90.00
23290Nilsson Olof (Red) / Våra predikotexter I Predikoutkast över Svenska kyrkoårets predikotexter första årgången55.00
2382Nilsson Olof (Red) / Våra predikotexter II Predikoutkast över Svenska kyrkoårets predikotexter andra årgången55.00
09936Nilsson Olof (Red) / Våra predikotexter III Predikoutkast över Svenska kyrkoårets predikotexter Evangelie och episteltexterna80.00
82847Norin Henry / De tomma kyrkorna och vår förkunnelse100.00
70414Norin Henry / De tomma kyrkorna och vår förkunnelse130.00
90202Norrby Carl / De nya högmässotexterna för homiletiskt bruk60,00
22607North Frederick J / Advent and Chritmas Sermons Representative Preachers100.00
12957Nystedt Olle / Predikan och Guds ord135.00
70397Nystedt Olle / Predikan och Guds ord (Prästmötesavhandling)100.00
80977Nyström Kurt (Red) / Varen herdar. Prästvigningstal samlade och utgivna 55.00
23615Ohlovsson Gunnar / Text & tankar ur Nya testamentet100.00
11622Ohlovsson Gunnar / Text och Tankar ur Gamla Testamentet100.00
22543Olingdahl Göte / Tolkning och tillämpning En religionsdidaktisk modell för bibelundervisning75.00
60114Olingdahl Göte / Tolkning och tillämpning En religionsdidaktisk modell för bibelundervisning65.00
52438Palmer Christian / Evangelisk homiletik120.00
70295Palmer Christian / Evangelisk homiletik100.00
70376Palmqvist Arne (Red) / Predikan i nutidssamhället55.00
19840Paulli Jakob / Från nådens rike (Kristliga betraktelser)105.00
90420Paulsson C E / Predikan vid kyrkoherden Johan Fr Kjerrulfs jordfästning i Sibbarps kyrka den 5 okt 1926100,00
83753Perry Lloyd M / Biblical Preaching for Today´s World Includes Sermon Variation, Life-Situation Preaching, Doctrinal Communication120.00
36426Persson G / De nya Epistetexterna Utkast och betraktelser över de nya och omflyttade episteltexterna I80.00
23857Persson G / För fastan och påsken mm Utkast och betraktelser över Krisit lidandes uppståndelses och himmelfärds historia65.00
20551Persson G / Utkast och betraktelser över 1:sta årg Aftonsångtexter (1 söndagen 1 adv - sexagisma) I80.00
14142Persson G / Utkast och betraktelser över 1:sta årg Aftonsångtexter (4 sönd - 16 sönd efter trefaldighet) III80.00
23843Persson G / Utkast och betraktelser över 1:sta årg Aftonsångtexter (Fastlagssöndagen - 3 sönd efter trefaldighet) II80.00
11705Persson G / Utkast och betraktelser över 2:dra årg Aftonsångtexter (12 sönd eft tref-domsöndagen och de mindre högtidsdagarna80.00
23858Persson G / Utkast och betraktelser över 2:dra årg Aftonsångtexter (Palmsöndagen- 11 sönd eft tref) II80.00
01708Persson G / Utkast och betraktelser över 2:ndra årg Aftonsångtexter (1 söndagen 1 adv - 2 söndagen i fastan) I80.00
23854Persson G / Utkast och betraktelser över 2:ndra årg Aftonsångtexter (1 söndagen i adv -Domsöndagen och de mindre högtidsdagarna) i-III120.00
23851Persson G / Utkast och betraktelser över 2:ndra årg Aftonsångtexter (12 Sönd eft tref - Domsöndagen och de mindre högtidsdagarna) III80.00
23852Persson G / Utkast och betraktelser över 2:ndra årg Aftonsångtexter (Palmsöndagen-11 sönd eft tref) II80.00
500141Petren Peter / Upptäckter En bok om predikan50.00
90247Pontoppidian Eric / Collegium pastorale practicum innehållande nödig undervisning, varning, råd och uppmuntran för dem som antingen bereda sig till det heliga predikoembetet eller ock allaredan lefva 200,00
70364Quensel Oscar / Homiletik110.00
28459Quensel Oscar / Homiletik90.00
23855Rigge Herbert McClellan / The Cream of My Life´s Work or Sermons for Every Occasion10.00
70406Robinson J. B. / Preachers pilgrimage through probation, itineration, superannuation to coronation100.00
86136Rodhe Edvard / Svensk predikan III:1 från år 1800 till nutiden75.00
55895Rodhe Edvard / Svensk predikan III:2 Från år 1800 till nutiden100.00
86137Rodhe Edvard / Svensk predikan III:2 från år 1800 till nutiden75.00
22076Rudberg Yngve / Kyrkoåret Högmässotexterna homiletiskt behandlade100,00
80901Rudin W / Älskar du mig? och andra skriftetal75.00
12603Rungstad Robert (Red) / Prästen, predikan och själens vård80.00
70401Sahlin Margit / Ordets tjänst i en förändrad värld Några linjer till ett kyrkligt program35.00
28362Sandberg Gösta / Att tala Guds Ord Kort handledning för nybörjare55.00
23839Scott Martin / Gaining Ground Prayer Strategies for Transforming Your Community. Foreword by Alistair P Petrie100.00
81149Segerbank Catharina / Ännu mindre än hopp Griftetal110.00
500211Simonsson Tord / Ett budskap söker adressat - en skiss i nuet över människans situation, kyrkans funktion och evangeliets erbjudande30.00
86141Sjöberg Fredrik / Utomkyrklig svensk lekmannapredikan under 1800-talet. Homiletisk studie85.00
70371Sjöberg Fredrik / Utomkyrklig svensk lekmannapredikan under 1800-talet. Homiletisk studie125.00
25023Sjöberg Mikale / Wrestling with Textual Violence A Case Study of the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender175.00
70346Sjöberg Tage / Huru skola vi predika?150.00
70347Sjöberg Tage / Huru skola vi predika?100.00
22977Sjöholm Öyvind / Att predika25.00
70396Skagestad G. / Ordets tjeneste Bidrag til homiletikken100.00
86139Skarstedt . W. / Predikoverksamhetens och den Andliga vältalighetens historia i Sverige till omkring 1850 90,00
23611Skoglund E H / Vid Ordets Källa80.00
10591Sommer J L / De gamla epistel-perikoperna exegetiskt och homiletiskt behandlade160,00
60231Sommer J L / De gamla evangelii-perikoperna exegetiskt och homiletiskt behandlade140.00
70369Sommer J L / De gamla evangelii-perikoperna exegetiskt och homiletiskt behandlade Förra delen100.00
90203Sommer J L / De gamla evangelii-perikoperna II140,00
84319SPT:S handböcker Kommentar till evangelieboken Högmässotexterna Andra årgången55.00
70399Ström Tord / Det timliga i evighetens ljus Om det sociala inslaget i predikan60.00
70403Sundberg Karl Josef / Skriftens utläggning En studie i J. A. Eklunds teologiska program80.00
01117Sundström Erland (Red) / I predikans ärende Orientering i homiletik för förkunnare85.00
02162Svensson Cai / Att skapa mening i Bibeltexter En empirisk undersökning av normalläsarens tolkningsstrategier60.00
55381Svensson Cai / Text och tro. Hur läsare skapar mening i bibeltexter.35.00
23364Swords Liam (Edit) Selected Homilies for Marriage and Penance65.00
23837Särtryck ur Kommentar till Evangelieboken Episteltexter Påskdagen - 3 sönd e tref årgång 250.00
10590Teofilus / Ljusstrålar. Berättelser och sentenser, samlade och alfabetiskt ordnade 75,00
85811Teofilus / Ljusstrålar. Berättelser och sentenser, samlade och alfabetiskt ordnade. Andra bandet75.00
10585Texter till högmässa. Första, andra och tredje årgångens läsningar jämte kollektböner och texter till passionsgudstjänster enligt den Svenska Evangelieboken. Antagen för Svenska kyrkan av 1983 års kyr100,00
60337Tottie Ch D / Ämnen och uppslag för bibelläsare och ordets förkunnare samlade och ordnade 1916 100,00
500213Tägt Nils / Predika Ordet! Textutredningar och utkast Trefaldighetstiden Tredje Årgångens Evangelietexter45.00
60338Vald samling af Skrifte-, Konfirmations- och Lik-tal samt utkast till tal vid särskilta tillfällen200,00
27248Valen-Snedstad Aksal / Fra predikantens studiekammer - en mini-homiletikk75.00
500230Wallgren Hemlin Barbro / Att övertyga från predikstolen120.00
70394Weider Bjarne O. (Red) / Forkynnelsen i brennpunktet120.00
01091Wiel Johs A / Korte udkast til Predikener100,00
80687Wiel Johs A / Korte udkast til Predikener70,00
70412Wifstrand Albert / Andlig talekonst Samlingar och studier till svenska kyrkans historia 6 90.00
86140Wifstrand Albert / Svensk predikan från reformationstiden till frihetstiden75.00
55905Wijkmark Henning / Svensk predikan II 1700-talet100,00
70365Zetterquist Martin / Realistisk kristen förkunnelse75.00
90210Åberg Anders / För tron och lifvet. Vittnesbörd ur ordet och erfarenheten III100,00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |