Teologi / Kristologi
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
40578Ahlberg Alf / Har Jesus levat och vad kunna vi veta om honom?45.00
70349Ahtis G A / Kristusgestalten enligt Österländska legender och nutidsmänniskans krav på religionen220.00
21182Ahtis G A / Kristuslegender50.00
70350Albiner Ingrid / I allt lik oss45.00
28550Allen Geoffrey / Christ the victorious65.00
70351Allen Geoffrey / Kristus segraren140.00
70352Andersson Axel / Den okände Jesus150.00
82288Arndt F / Jesu lefwerne. Predikningar av Fredr Arndt, Bearbetade äfwen med afseende på swenska kyrkans nya högmesso-texter af Carl Wenström. Fjerde Delen.250.00
24810Aron Robert / De dunkla åren i Jesu liv50.00
70354Arvidsson Ebbe / Enligt skrifterna. Bibelstudier i Gamla och Nya testamentet40.00
70353Asch Schalom / Mannen från Nasaret75.00
70356Aurelius Erik / Från Getsemane till Golgata Historisk-exegetisk undersökning250.00
70355Aurelius Erik / Jesu tanke om sitt lidande och sin död. Föredrag den 10 sept 1919 vid Lunds stifts prästmöte100.00
51256Bacchelli R / Jesu blick65.00
70357Baillie D M / God was in Christ An Essay on Incarnation and Atonement175.00
80003Barclay William / Discovering Jesus45.00
35029Barclay William / Evangeliernas Jesus45.00
28153Barclay William / Evangeliernas Jesus del 245.00
23880Barclay William, Reid William / A Life of Christ Cartoons by Eric Fraser75.00
70362Barton Bruce / Mannen som ingen känner. Den verklige Jesus.110.00
70363Bechtel Friedrich / Jesu Kristi person enligt NTs viktigaste utsagori översikt sammanställda och efter deras ordalydelse förklarade200.00
14867Berge Rud / Dog Jesus på korset?125.00
70360Bergström G / Jesu lif300.00
82270Beskow Natanael / Inför människosonen predikningar.och föredrag120.00
34366Beskow Per / Fynd och fusk falsarier och mystifikationer omkring Jesus105.00
20174Best W.E / Studies in the person and work of Jesus Christ80.00
60210Bidrag till Kristologien Fem forelaesninger 90.00
10989Bishop Eric F F / Jesus of Palestine The local background to the gospel documents75.00
575233Bishop Jim / Den dag Kristus dog35.00
52132Blaickie G W / Blickar in i Jesu inre lif110.00
20025Blinzler Josef / Jesus inför rätta30.00
16273Block D E D / Kristologien i Hegelsk bearbetning Dogmhistorisk studie afhandling150.00
70359Blomquist David / Den skönaste av alla140.00
84401Bohlin Torsten / Den ofrånkomlige50.00
82685Bohlin Torsten / Kristus-frågan I vilken mening kan Jesu person vara trons grund?40.00
01394Borchert Otto / Evangeliernas jesusbild55.00
36088Borden Mary / Judarnas konung100.00
28405Bornhäuser Karl / Jesu födelse och barndom enligt Matteus och Lukas. Försök till historisk tolkning. Med ett tillägg av prof. Rich Hennig Om Jesu födelseår och Betlehemsstjärnan55.00
28408Bornhäuser Karl / Jesu födelse och barndom enligt Matteus och Lukas. Försök till historisk tolkning. Med ett tillägg av prof. Rich Hennig Om Jesu födelseår och Betlehemsstjärnan80.00
24393Bornhäuser karl / Jesu stora seger Lidandet Döden Uppståndelsen140.00
BOD121Bornhäuser Karl / Jesus Messiasprofeten - Messiaskonungen45.00
60291Brander Gertrud / I mästarens närhet70,00
81467Brown Raymond E / The Virginal Coception and odily Resurrecion of Jesus120.00
31943Brun Lyder / Jesu evangelium En historisk femstilling av Jesu forkyndelse90.00
28402Burman Axel / I Jesu sällskap45.00
86126Campbell Morgan G / De stilla åren i Nasaret75.00
02886Carddock Fred B / The Pre-existence of Christ165.00
29604Carlegren W M / Gudomligt och mänskligt Ett inlägg i frågan om Kristus af en lekman100.00
29601Cederberg R / Korta utläggningar över Kristi namn titlar och benämningar75.00
29603Clark Muriel / När Jesus var timmerman100.00
81432Cullmann Oscar / Jesus och hans tids revolutionärer50.00
72726Dahlquist Gunnar / Jesu glädje Bibelstudium39.00
00688Dalman Gustaf / Några Jesu ord på modersmålet och i judisk omgivning100,00
575237Danell Sven / Mannen i svepeduken Danell Sven Fakta och tankar kring Jesu död och uppståndelse30.00
02884Davis Carl Judson / Then Name and Way of the Lord Old Testament Themes, New Testament Christology175.00
55304Dickey Samuel / Jesu konstruktiva revolution En studie rörande några av hans sociala inställningar155.00
50036Dobraczynski Jan / Ge mig dina sorger30.00
24917Dodd C H / Kristendomens grundare45.00
24918Dodd C H / Kristendomens grundare50.00
82896Doney Meryl / Jesus mannen som vände historien75.00
71304Dunn James D.G / Christology in the making An Inquiry into the origins of the Doctrine of the incarnation75.00
29816Efter 2000 år(Medv G Hillerdal, M bergon Larsson, S Britton, O Djurfeldt, Y-K Sjöblom, I Eliasson, O Engström, V Olsson Falk, P Halldorf, B Söderberg, G Vallquist75.00
18756Ekberg Carl-Göran / Jesus Kristus - pinad, dödad och uppstånden40.00
85715Ekman K.J. / Kristus, Guds son65.00
28821Ekman Olle / Vad Jesus gjorde och lärde40.00
71782Eldebo Runar / Tillbaka till Jesus60.00
10872Engell-Nielsen Klaus (Red) / Jesus och ickevåld30.00
70358Estborn Sigfrid / Den störste i världshistorien (Berättelser ur NT återberättade för barn och tonåringar)50.00
52706Farrar F W / Kristus i världshistorien. Fortsatta studier öfver Jesu lif.90.00
35056Farrar F.W / Historiens vittnesbörd om Kristus 85.00
55053Farrar F.W / Jesu Lif i forskningens ljus. Nya studier i det heliga ämnet90.00
24812Fitzmyer Joseph A / Tjugofem frågor om Jesus45.00
27191Flood Imm /Jesu barndom og traek av folkelivet paa Jesu tid fortalt for barn100,00
80466Ford Leighton / Jesus The transforming leader65.00
70304Franklin A P / Den verklige Kristus100.00
82250Fredén Sven / Kristustro och gudsgemenskap Överväganden inför tanken på en andelivets kristologi Prästmötesavhandling av Sven Fredén55.00
10992Fredenholm Axel / Tidsåldrarnas hjälte Några Tankar och jämförelser35.00
02894Fredriksen Paula / From Jesus to Christ The Originsof the New Testament Images ofJesus165.00
55932Friberg-Olsson Helén / Jesus Kristus - född av Gud, född av kvinna Tro i vår tid Nr 625.00
23443Fridrichsen Anton / Vem ville Jesus vara? Kristustrons historiska grundval enligt nutida bibelforskning80,00
90275Fuller Reginald H / The Mission and Achievement of Jesus60,00
84727Fur Robert / Jesu liv och verksamhet En studiebok60.00
85491Fur Robert / Jesu liv och verksamhet En studiebok50.00
24345Genberg J / Grunddragen i Jesu verksamhet Historisk framställning300.00
575230Gerhardsson Birger / The Testing of God´s Son (Matt 4:1-11 & par). An Analysis of an Early Christian Midrash100.00
32034Girzone Joseph / Främlingen 100.00
23430Glover T R / Den historiske Jesus 75.00
30491Glover T R / Jesus i människornas erfarenhet60.00
61106Glover T R / Jesus i människornas erfarenhet75.00
90073Goldman Neville / Jesus in the Qur’an. Does the Qur’an say: I will make those who follow Jesus superior100,00
52147Green Michael / Vad angår Jesus mig?20.00
90274Grützmacher Richard H / Den jungfruliga födelsen100,00
34202Grützmacher Richard H / Är den liberala Jesusbilden modern?80,00
00418Grönbech Vilh / Jesus människosonen70,00
82235Grönbech Vilhelm / Jesus Människosonen65.00
70318Guinness Paul / Kristus folkets herre Historien om Jesus sammanställd i fångläger110.00
51506Gulin E G / Mannen från Nasaret55.00
17907Gärtner Bertil E. / Kristologin och Kyrkans lära55.00
72751Göransson N J / Gudsförhållandets Kristologiska grund I och II225.00
82283Göransson N J / Gudsförhållandets kristologiska grund I.95.00
72666Hallberg Daniel / Jesu liv och verk Del 145.00
13196Hallberg Daniel / Jesu liv och verk Del 245.00
11628Hanna William / Afslutandet af wår Frälsares arbetsår150.00
52326Hanna William / De tidigare åren af wår frälsares lif på jorden 150.00
51534Hanna William / Wår frälsares arbetsår i Galileen. 145.00
21510Harpur Tom / Recovering the Lost Light The Pagan Christ110.00
26065Hartman Olov / Profeten Jesus och hans vänner50.00
10993Herner Sven / Israels historia och Jesu liv35.00
90455Hess Joh Jac / Jesu lefverne Förra delen. På svenska utgifvet af Nils Joh Sundius, S S Theol. Doctor, Prost och Kyrkoherde i Christianstad200,00
51561Hess Joh Jac / Jesu lefverne Sednare delen På Svenska utgifvet af Nils Jor. Sundius Kh i Christianstad150.00
25249Hillerdal Gunnar / Vem är du Jesus?40.00
83113Hillerdal Gunnar / Vem är han, Jesus Kristus?50,00
70395Hippel Oscar / Det kristologiska problemet under nyromantiken200.00
28623Hodgkin H T / Jesu väg60.00
90391Hoffmann Poul / Opstandelsen og livet100,00
85713Hoggard Robert A. / Vi sågo hans härlighet45.00
85712Hoggard Robert A. / Vi sågo hans härlighet55.00
11327Holl Adolf / Jesus i dåligt sällskap40.00
02984Holladay Carl H / Theios Aner in Hellenistic Judaism: A Critique of the Use of This Category in New Testament Christology125.00
51502Holmes Marjorie / Three from Galilee The Young man from Nazareth80.00
20213Hope Ludvig / Kristus Guds kraft Föredrag45.00
85751Hårdstedt Thomas Lindholm Stig / Vem är Jesus ?30.00
52177Hårdstedt Thomas Stig Lindholm / Samtal om Jesus från Nasaret30.00
85430Hägerström Axel / Jesus en karaktärsanalys70.00
28744Ihmels Ludvig / Hvem var Jesus? Hvad ville Jesus?75.00
83464Ingraham I H / Herren av Davids stam.75.00
20544Ingraham I.H / Fursten av Davids hus50.00
80657Isberg Hagb / Hvad synes eder om Messias? Hvems son är han? Predikan40.00
02475Jackman Stuart / Fallet Davidsson En sammanställning av hemliga dokument ur Hans Högvördighet Översteprästen Kajafas privata arkiv. 55.00
33971Jackman Stuart / Fallet Davidsson Roman40.00
55874Jesus - hans ord och gärningar Foton i färg från Det Heliga landet60.00
70082Jordan B C /Steg för steg genom bibeln del 5. Evangelierna I. För undervisning av barn i åldern 7 år och uppåt40,00
80573Karlsson Jonny (Red) / Jesu vår och världens frälsare 65.00
22641Karrer Martin / Der Gesalbte Die Grundlagen des Christustitels200.00
19874Kindvall Henrik / Jesus - ett fall för apologetiken75.00
83418Kindvall Henrik / Jesus ett fall för apologetiken Uppstaser i apologetik 10 p75.00
28534Kjaer-Hansen Kai / Studier i navnet Jesus200.00
70297Knudsen Hans / Om Jesu Kristi person och lif100.00
85352Kolmodin A. / Kristus - Gudsuppenbararen60.00
83799Kolmodin Adolf / Grunddragen i jesu liv110.00
BOD159Krummacher F W / Den lidande Christus Andra delen 185575.00
18558Krummacher F W / Den lidande Kristus En passionsbok70.00
BOD107Krummacher F W / Den lidande Kristus En passionsbok Första delen Förgården80.00
17153Lange Birgit / Jesus från Nasaret Vem är han?85.00
10991Le Seur Paul / Jesus Kristus70.00
26539Leer-Salvesen Paul / Möte med Jesus från Nasaret95.00
28539Legarth Peter V / Guds Tempel tempelsymbolisme og kristologi hos Ignatius af Antiokia200.00
14945Lehmann Johannes / Rapporten om Jesus Protokoll över en förfalskning Hemligheten med Rabbi J80.00
27948Lindblom Joh / Jesu religion och historisk kristendom45.00
27876Lindblom Joh / Jesu sedliga krav55.00
52135Lindenmeyer Julius / Jesu historia enligt den Heliga Skrift75.00
27984Lindholm Stig / Veckan som förändrade världen55.00
02937Linneman Eta / Gleich-nisse Jesu Einfuhrung und Auslegung110.00
52077Loft Johannes / Hvad Jesus vilde En vejledning til studium af den hellige skrift100.00
28601Lundmark John / Vi hava funnit Messias60.00
34310Lönborg Sven / Jesu från Nazara65.00
80662MacGregor G H C / Kristus En hjälpare och hugsvalare75.00
17266MacLaren Alexander / Den oföränderlige Kristus. Predikningar och föredrag70,00
81937MacLaren Jan / Vår Frälsares lefnad125.00
34135Mailer Norman / The Gospel according to the Son30.00
85422Martensen-Larsen H. / Jesus i religionshistorien55.00
31856Martin James / Did Jesus rise from the dead?50.00
33496Martling Martin / Härlighetens Herre (Vittnesbörd om Kristus)65.00
56776Mathews Basil / Jesu liv en skildring55.00
22071Mauriac Francois / Jesu liv50.00
28097McDowell Josh / More than a Carpenter45.00
27259McDowell Josh / The resurrection factor45.00
19117Melin H.M / Föreläsningar öfver Jesu lefverne Del 1-4 120,00
60297Montan Erik / Kristus i dogm, tro och forskning. Några synpunkter100,00
10120Moseley J Rufus / Perfect everything The glorified Jesus is perfext everything 35.00
32040Muggeridge Malcolm / Jesus The man who Lives45.00
32584Myhrman David W / Jesus och hans förkunnelse. 200,00
10987Müller Johannes / Vem var Jesus?110.00
11106Neill Stephen / Vad vi vet om Jesus55.00
51557Nicoly Paul / Kan en bildad, tänkande människa i vår tid tro på Jesu Kristi gudom?90.00
34681Nielsen Ditlef / Den historiske Jesus40.00
53480Nielsén Kristian / Människosonen den verkliga människan75.00
80404Niemeyer Günther / Fränt och fromt kring Jesus 55.00
10635Nilsen Oddvar / Jesus mästaren25.00
55202Nilsson Daniel / Vad påstår Jesus?25.00
51512Ninck Johannes / Jesus som karaktär en undersökning140.00
80518Olsson Egon / Du är Mästaren!35.00
10976Oosterzee J J v. / Historia eller roman ? Jesu lefnad af Ernst Renan kritiskt belyst130.00
51508Oursler Fulton / Ingen är större The Greatest Story ever Told80.00
36047Oursler Fulton / Ingen är större The Greatest Story ever Told80.00
26195Pahus Helge / Agent 001 Jesus Praktisk kristen vejledning90.00
500228Papini Giovanni / Kristi historia60.00
51558Petersen E / Frälsarens övernaturliga börd (jungfrufödelsen) 100.00
52128Pfennigsdorf E / Jesus i religionshistorisk belysning45.00
71297Piper John / Guds stora passion 50 skäl att Jesus gav sitt liv 75.00
28602Quoist Michel / Möten med Jesus Kristus30.00
82175Rasmusson Arne, Spjuth Roland / Kristologiska perspektiv125.00
575789Ricard Olf. / Jesu Kristi liv Vägledning till dagligt självstudium enligt evangelierna65.00
72793Ricard Olfert / Jesu Kristi liv Vägledning till dagligt självstudium enligt evangelierna75.00
72902Ricard Olfert / Jesu Kristi liv Vägledning till ett dagligt självstudium65.00
28624Ringgren Helmer / Messias konungen75.00
34379Rinman (Red) / Jesus av Nasaret. Åttio original-planscher av William Hole med text ur evangelierna.50.00
02888Robinson James M / A New Quest of the Historical Jesus100.00
53220Runeberg Arne / Jesu korsfästelse i religionshistorisk belysning75.00
24813Sahlin Margit (Red. ) / Jesus återupptäckt? En antologi45.00
18459Samuelsson Ragnar / Medelpunkten Jesus i centrum45.00
16797Sandahl Dag / Jesus motspänstig medmänniska30.00
17885Sanders J. Oswald / Christ incomparable A doctrinal and devotional study60.00
54505Sanders J. Oswald / Christ indwelling and enthroned45.00
51510Santayana George / Kristus i evangelierna60.00
82112Saphir Adolph / Kristus och skriften Betraktelser55.00
33233Saugstad Anne-Margrete / Forskningens Jesus. Resultater og metoder i de senere års Jesu-forskning80,00
60301Scharrelmann Wilhelm / Ynglingen från Nasaret50,00
20360Schneller Ludvig / Evangelii-vallfärder del I och II125.00
60220Schneller Ludvig / Evangelii-vallfärder II. Bilder från Jesu lif i det heliga landet.40.00
33673Schofield Guy / Förspel till Golgata50,00
32853Schofield Guy / Förspel till Golgata45.00
10967Sider Roland J / Kristus och våldet En bok om fattigdom, vapen och fredsarbete30.00
F-0049Sjöberg Anders / Vem är den mannen? En guide till evangelierna295.00
84145Smyth Julian K / Frälsarens fotspår Studier i får Herres lif och natur110.00
34145Stalker James / Kristus vår förebild ( i livets olika förhållanden)75,00
82266Stange Carl / Kristustro och Gudstro110.00
28745Stauffer Ethelbert / Den historiske Jesus i ny belysning75.00
28746Stauffer Ethelbert / Den historiske Jesus i ny belysning40.00
51488Stave Erik / Jesus och gamla testamentet 50.00
19728Stave Erik / Kort framställning av Jesu liv och verksamhet jämte översikt av de nytestamentliga böckernas uppkomst och innehåll till läroverkens tjänst55.00
80661Steffen Richard / Jesu Död Urkunder och apokryfiska framställningar Fakta och fantasier100.00
80658Stewart James S / Jesu liv och lära Handledning för bibelstudieledare100.00
80659Stewart James S / Jesu liv och lära Handledning för bibelstudieledare75.00
81412Stjerna Mariana / Legenden om Issa70.00
83328Stott John / The authentic jesus A response to current scepticism35.00
32427Stott John R W / Jesus Kristus Livets Centrum65.00
31190Swedberg J A / Människosonen. Bibelläsningar60.00
51342Swedberg J A / Studier i Jesu liv40,00
85548Thomasius G / Christi Person und Werk. Darstellung der evangelisch lutherischen Dogmatik vom Mittelpunkte der Christologie aus. Theil I, II, III.1, III.2290.00
86155Tägt Nils / Jesus från Nasaret Undervisning per korrespondens50.00
52605Tägt Nils / Vi tror på Jesus Kristus En bok om Jesus från Nasaret, hans liv och lära40.00
54128Vågen Tormod / Mästarens fotspår i det Heliga landet55.00
55743Wallendorff Per / Jesus allena55.00
84645Walles J / Jesu lidande, död och uppståndelse ur religionshistorisk synpunkt100.00
20543Walter Hans / Mästaren50.00
575250Wansbrough Henry / Jesus - Berättelsen om hans liv35.00
31690Weatherhead Leslie D / Jesus i vår egen tid50.00
80972Werle D Paul / Jesus75.00
21157Wernle Paul / Källorna till Jesu lifs historia. Religionshistoriska folkböcker Häfte 2100,00
26998Widding Lars, Harrie Ingvar / Jesus vem var han?50.00
13470Wilhelmsson Märta / Krister Davidsson - nutidsmänniska, en annorlunda Jesus-bok35.00
84294Wilson Ian / Jesus The Evidence Provocative Challenging Controversial 50.00
36011Wise Daniel / Jesu lif på jorden Vår Frälsare och konung En skildring med talrika illustrationer200.00
28621Wistrand Oscar / Mästaren från Nasaret eller Kyrkan? En kritik av Eibelx och kyrkans dogmer samt ett försök att ställa den historiske Jesus på hans rätta plats100.00
86045Wistrand Oscar / Sanningen om Jesus75.00
71754Wright N.T / Who was Jesus?65.00
18758Wärenstam Eric / Messias Messiastro och messiasförväntan inom judendom och kristendom65.00
11631Yancey, Philip / Den Jesus jag aldrig känt40.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |